№9-10 (30-31) Вересень - Жовтень 2009

2 noneimages

ИНФОРМОБЗОР

Новости железных дорог мира

Новости железных дорог Швейцарии, Великобритании и др.

ГОСТЬ НОМЕРА

Перспективи розвитку залізничної галузі: шляхи реформування та виходу із кризової ситуації

Подолання світової фінансової кризи на сьогодні залишається одним із найактуальніших питань. Не зважаючи на складну економічну ситуацію, що склалася в нашій державі, керівництво Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» плідно працює у напрямку збільшення обсягів пасажирських і вантажних перевезень та підвищення ефективності роботи галузі в цілому з метою досгнення більшої конкурентоспроможності. Про це, а також про інші актуальні проблеми галузі та шляхи їх подолання нам розповідає перший заступник генерального директора Укрзалізниці Володимир Володимирович Корнієнко.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Яновський П. О., к. т. н., доцент, 

Христофор О. В., к. е. н.,

ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»

Перспективні напрямки удосконалення системи приміських пасажирських перевезень

Понад 86 % пасажирів залізниць перевозяться у приміському сполученні, а це складає більше третини загального приміського пасажиропотоку. Щорічно відправляється майже 500 тис. приміських дизельних та електропоїздів. У середньому за добу послугами залізничного транспорту користується понад 1 млн пасажирів, які здійснюють поїздки на короткі відстані.

У приміському сполученні залізниці є найбільш надійним видом транспорту, що забезпечує підвіз населення до підприємств, організацій, установ, навчальних закладів, зон масового відпочинку, дачних ділянок тощо. Чітка організація приміського руху забезпечує нормальну роботу зазначених організаційних структур, задовольняє особисті потреби населення у пересуванні. Тому приміські перевезення залізниць повинні максимально відповідати вимогам і запитам споживачів, з урахуванням динаміки рухливості населення і зміни обсягу приміських пасажиропотоків гнучко реагувати на кон’юнктурні зрушення на транспортному ринку.

У зв’язку із цим постійний пошук ефективних дій в управлінні приміськими перевезеннями і створенні нових механізмів економічних відносин між учасниками перевізного процесу є одним із ключових напрямків діяльності залізничного транспорту.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Радзиховский А. А., доктор технических наук, заслуженный машиностроитель Украины, г. Кременчуг,

Назаренко К. В., ведущий инженер ОКБ

О влиянии конструкции адаптера на долговечность кассетных подшипников

Создание грузовых вагонов нового поколения связано с некоторыми специфическими требованиями к ходовым частям. Это, прежде всего, обеспечение хороших динамических качеств экипажей при повышенных до 245 кН нагрузках от оси на рельсы. Воздействие на путь таких экипажей не должно превышать воздействий вагонов эксплуатационного парка на тележках модели 18-100. При этом срок службы тележки должен составлять 32 года, а первый плановый ремонт должен проходить не ранее чем через 16 лет эксплуатации или после пробега 2 млн км. Особые требования предъявляются к колесным парам — они должны служить не менее 32 лет, а срок эксплуатации по качеству монтажа подшипников кассетного типа должен составлять не менее 8 лет или 500 тысяч км пробега. 


Водянніков Ю. Я., к. т. н., с. н. с., провідний науковий співробітник,

Сафронов О. М., молодший науковий співробітник,

Яланський М. І., завідувач науково-дослідної лабораторії,

Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», м. Кременчук,

Пятаков О. О., начальник відділу з проектування гальм пасажирських вагонів та вагонів метро ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», м. Кременчук

Експериментальні дослідження з визначення величини коефіцієнта тертя 

У статті наведено результати експериментальних досліджень з визначення величини коефіцієнта тертя між поверхнями диска і накладки при екстрених пневматичних гальмуваннях пасажирського вагона моделі 61-779 для швидкостей 40–160 км/год.

В МИРЕ ТЕХНИКИ

Крамаренко К. С., корреспондент журнала «Вагонный парк», г. Харьков

Железная дорога в чемодане

В мире насчитывается немалое количество любителей моделей железных дорог, и этот материал посвящен именно им. С одним из уникальных образцов — симбиозом технической мысли и оригинального творческого решения — мы хотим познакомить наших читателей. 


Александрова О. А., корреспондент журнала «Вагонный парк», г. Харьков

Центр климатических испытаний железнодорожной техники

Современную железнодорожную технику теперь можно проверить на стойкость к непогоде в расположенном в Вене уникальном испытательном центре железнодорожной техники, носящем название RTA — «Климатическо-аэродинамический канал «Арсенал».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ТОРГОВУЮ МАРКУ

Применение защитных рукавов в кабельных системах подвижного состава железной дороги

Современные требования к безопасности и надежности подвижного состава железных дорог формируют соответствующие требования к кабельным системам. Условия эксплуатации кабельных систем подвижного состава отличаются высокими механическими нагрузками, негативным воздействием загрязнений, топлива, масел, микробов, ультрафиолета и прочими специфическими факторами. Обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС) различного оборудования также является важной задачей инженеров и конструкторов.

ВАГОНОСТРОЕНИЕ

Цыган Б. Г., к. т. н., доцент, Кременчугский государственный политехнический университет,

Цыган А. Б., заместитель директора по качеству, ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»

Тенденции развития современного вагоностроения: глобализация производства и интернационализация рынка

Окончание. Начало в №№ 5–6, 7–8’2009

Современная ситуация в железнодорожной промышленности характеризуется тем, что на мировом рынке железнодорожных технических средств основную роль играют несколько мощных промышленных групп, процесс создания которых начался в 1980-х годах и сегодня практически уже завершен в Америке и Европе. Необходимость концентрации производств по изготовлению технических средств железнодорожного транспорта обосновывается, прежде всего, тем обстоятельством, что отрасль железнодорожного машиностроения характеризуется высокой степенью наукоемкости и капиталоемкости. Данная специфика отрасли предопределяет необходимость объединения компаний в холдинги для того, чтобы сконцентрировать финансовые и научные ресурсы с целью реализации инновационных проектов и создания новых технологий. В результате такого объединения появились мощнейшие машиностроительные концерны, такие как Siemens, Bombardier, Alstom, General Electric, Kawasaki, которые в совокупности занимают более 75 % мирового рынка.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Потейко А. Н., аспирант кафедры «Экономика железных дорог и управление качеством», 

Потейко Ю. Н., аспирант кафедры «Финансы и кредит»,

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС), Россия

Механизм адаптации и поддержки молодежи в период экономического кризиса через привлечение в студенческие отряды проводников

Today everyone faces economic problems, connected with financial crisis. But students in commercial form of education become one of the most vulnerable groups in society. This article describes current aspect of the youth employment, especially through involvement in the student railway squad during the summer passenger traffic, as a way of student supporting of continuing uninterrupted professional training.

В условиях экономического кризиса студенческая молодежь, обучающаяся на внебюджетной форме обучения, сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. В данной статье рассмотрен актуальный аспект трудовой занятости молодежи, в частности, через привлечение в студенческий отряд проводников в период летних пассажирских перевозок как один из механизмов, позволяющий студенту внебюджетной формы обучения продолжать беспрерывную профессиональную подготовку.

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

Мельник Т. С., к. е. н., начальник оперативно-технологічного відділу з маркетинговими дослідженнями Головного пасажирського управління Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця»,

Перша Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті»

15–18 вересня 2009 року у м. Львові відбулась Перша Міжнародна науково-практична конференція, присвячена проблемам маркетингу, логістики, менеджменту та економіки у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті України, за участі представників Укрзалізниці, Польської залізниці, залізниць України та галузевих вищих навчальних закладів України, Росії, Білорусі.

ЮБИЛЕИ

Слободянюк А. Л., председатель первичной профсоюзной организации вагонного депо Красный Лиман, Донецкая железная дорога

Мы вместе, мы коллектив и 75 — еще не возраст

Статья посвящена 75-летнему юбилею вагонного депо Красный Лиман Донецкой железной дороги


Парчевський В. В., начальник техвідділу пасажирського вагонного депо Гребінка, Південна залізниця

Зі святковим настроєм — до нових звершень: 75 років пасажирському вагонному депо Гребінка 

У жовтні 2009 р. пасажирське вагонне депо Гребінка святкує ювілей — 75 років із дня заснування. Сьогодні депо є структурним підрозділом Південної залізниці, входить до складу пасажирської служби. І хоча ювілейна дата, здавалося б, є значною, проте депо ще зовсім молоде, йому є куди зростати та розвиватися, і цей факт щодня підтверджує дружній колектив справжніх професіоналів своє відданою та сумлінною працею.

МЕНЕДЖМЕНТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Мельник Т. С., к. е. н., начальник оперативно-технологічного відділу з маркетинговими дослідженнями Головного пасажирського управління Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця»,

Христофор О. В., к. е. н., начальник науково-дослідного відділу пасажирських перевезень державного підприємства «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»

Практичні аспекти застосування традиційних прийомів факторного аналізу як основа стратегічного планування розвитку пасажирського комплексу залізничного транспорту України

У статті подано порівняльну оцінку фінансових результатів від пасажирських перевезень і надання сервісних послуг пасажирам за останні два роки на базі застосованих прийомів аналізу, а також з використанням методів факторного аналізу, що дозволило виявити резерви росту пасажирських господарств залізниць України.

В ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Виды и причины изнашивания вагона и его частей. Качество поверхности и износостойкость деталей

В процессе эксплуатации вагона его детали и сборочные единицы, обусловленные чертежами и техническими условиями, изме­няются вследствие естественного изнашивания или появления раз­личного рода неисправностей. Все неисправности в вагоне и его частях можно разделить на несколько видов: конструктивного, технологического, аварийного и естественного происхождения.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конченко А. Д. 

Конспект в помощь тем, кто изучает правила технической эксплуатации 

(под редакцией Квитко А. Е.)

Продолжение. Начало в №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10’2008, 1–2, 3–4, 5–6’2009

СОДРУЖЕСТВО

Юрьева О. П., корреспондент журнала «Вагонный парк», г. Харьков

Железные дороги Казахстана: транзитный потенциал и развитие инфраструктуры

Кризис вносит в жизнь свои коррективы. Из-за спада объемов грузоперевозок железнодорожная отрасль многих стран испытывает финансовые трудности. Не стало исключением и АО «НК «Казакстан темір жолы». Национальная железнодорожная компания Казахстана в этих условиях приняла собственную антикризисную программу, которая поможет перевозчику в 2009 году сэкономить ощутимые объемы средств. При этом программа разработана таким образом, чтобы не допустить массовых сокращений работников. Были разработаны несколько сценариев деятельности в условиях спада грузооборота, которые позволят пережить кризисный момент. При этом железнодорожники Казахстана приступили к реализации мощных прорывных проектов по развитию собственного железнодорожного машиностроения и транзитного потенциала страны.

КОНКУРС

Инструкция осмотрщика вагонов

Уважаемые читатели! Напоминаем, что наш конкурс продолжается! Приглашаем всех принять в нем участие! Победителя по итогам года ждет ценный подарок! 

Присылайте ответы на вопросы в адрес редакции с пометкой на конверте «КОНКУРС». Вы также можете принять участие в конкурсе, заглянув на наш сайт в Интернете по адресу railway-publish.com.

ВОКЗАЛЫ УКРАИНЫ

Завищаная Т. А., начальник вокзала Запорожье-1, Приднепровская железная дорога 

Ворота города Запорожье: 55 лет вокзалу Запорожье-1

Благоприятный климат и удачное географическое расположение Запорожья привлекали человека с незапамятных времен. В конце ХVIII в. земли так называемого Дикого Поля вошли в состав Российской Империи. В 1770 г. здесь была заложена Александровская крепость для защиты юго-западной части Украины от набегов турков и крымских татар. Строители крепости, батальон солдат и наемные работники со своими семьями стали первыми поселенцами будущего города. В 1798 г., после того как Днепровская линия утратила свое оборонное значение, была ликвидирована крепость, и посад постепенно превратился в город. В 1806 г. Александровск стал уездным городом и вошел в состав Екатеринославской губернии. Тогда же появился герб Александровска, который символизировал победу российского оружия над татарским.


Цигіпова О. Ю., заступник головного редактора журналу «Вагонний парк», м. Харків

Черговий крок у підготовці до Євро-2012: відкриття вокзального комплексу на станції Куп’янськ-Вузловий

У рамках підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року на станції Куп’янськ-Вузловий Південної залізниці відбулося урочисте відкриття нового триповерхового вокзального комплексу. У будівлі нового вокзалу розмістився не лише персонал вокзалу, а й працівники митного, прикордонного та санітарно-карантинного постів, працівники станції, зв’язківці.

БУДНИ «УКРЗАЛІЗНИЦІ»

Кулиева К. А., корреспондент журнала «Вагонный парк», г. Харьков

На Укрзалізниці обрано найкращого оглядача вантажних вагонів 2009 року

9–10 вересня 2009 року у вагонному депо Дрогобич Львівської залізниці відбувся заключний тур всеукраїнського конкурсу професійної майстерності оглядачів вантажних вагонів. Головою комісії конкурсу виступив виконуючий обов’язки начальника Головного управління вагонного господарства І. В. Ісопенко.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Косован М. К., начальник вагонного депо Дрогобич, Львівська залізниця 

Вагонне депо Дрогобич: новітні технології — ознака прогресу 

Вагонне депо Дрогобич було утворено на базі вагонної дільниці у ІІ половині 40-х — на початку 50-х рр. минулого століття як структурний підрозділ Львівської державної залізниці. Сьогодні депо є одним із провідних підприємств Львівської залізниці, яке спеціалізується на ремонті вагонів та підготовці цистерн під налив для підприємств Західного регіону України.

ТЕМА ДЛЯ ДИСКУССИИ

Баль А. В., правовий інспектор вільної профспілки Південної залізниці

Пращури та нащадки, або Ще раз про профспілки

Найчастіше авторам подібних тем слід посилатися на часові перетворення та досягнення, яких зазнали професійні спілки після сторіччя свого практичного існування, та виходити з цим «багажем» для аналізу та підбиття певного підсумку. Але концепція журналу «Вагонний парк» є більшою мірою науковою, ніж інформативною, тож пропонуємо для дискусії дещо незвичний погляд на відомі речі. Побічним ефектом може стати синдром знайомих особистостей.

ЛИЧНОСТЬ

Блохін Є. П., д. т. н., професор, учень академіка В. А. Лазаряна, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. ак. О. М. Дінніка, академік ТАУ, заслужений працівник вищої школи, зав. кафедрою будівельної механіки,

Мямлін С. В., д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, академік ТАУ,

Бондарєв О. М., к. т. н., доцент, учень академіка В. А. Лазаряна, заступник завідуючого кафедрою будівельної механіки,

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна

16 жовтня 2009 р. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. А. Лазаряна, наукова спільнота Дніпропетровщини та України в цілому, провідні наукові підрозділи залізничного транспорту Росії відзначають 100 років від дня народження вченого, педагога, академіка НАН України Всеволода Арутюновича Лазаряна.

НА ДОСУГЕ

Одаренко А. Б., корсеспондент журнала «Вагонный парк», г. Харьков

Железнодорожные хобби

Во всем мире все большую популярность приобретают хобби, связанные с железной дорогой. Люди по всему миру увлекаются трейнспоттингом, железнодорожной фотографией, железнодорожным моделизмом, коллекционированием всего, что связано с железной дорогой. В англоязычном мире любителей железных дорог называют railfan или railbuff. В русском языке никакого устоявшегося термина для обозначения различных железнодорожных хобби нет, но на некоторых сайтах железнодорожной тематики используется термин «ферроэквинология», то есть изучение железного коня (с латыни).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание схемы электроотопления пассажирского вагона типа 61-435