ЦІТУ

Робота пневматичної частини головного вимикача електровоза ЧС 4

Локомотив-інформ | Статті 590 просмотр 30.03.2018, 16:01

В. І. Поліщук, викладач спецтехнології КВПУЗТ

журнал «Локомотив-інформ» 7-8 (133-134) 2017

 

Головний вимикач — це пристрій, що захищає силові ланцюги електровоза, а також відключає від контактної мережі первинну обмотку трансформатора у ви­падку потреби. Знання його роботи та будови є необхідним для роботи локомо­тивних бригад.

Включення головного вими­кача проходить таким чи­ном: утримуюча котушка (24) повинна мати постійне живлення. При цьому, сердечник утримую­чого клапана (23) в додаток до ме­ханічного натиснення на вихідний кінець осердя (25), отримає додат­кове електромагнітне натиснення від утримуючої котушки. Він буде утримувати закритою ліву частину клапана, а правою частиною ство­рить розвантаження порожнини справа від поршня каскадного вентиля (22). Поршень каскадно­го вентиля зафіксує закритим свій клапан (21) і також створить роз­вантаження правої порожнини від поршня (20) головного клапа­на (19). Таким чином, відбудеться підготовка пневматичної схеми до відключення ГВ.

При подачі напруги на котушку вмикаючого електропневматич­ного вентиля (28), осердя вентиля відкриває вмикаючий клапан (26) і стиснене повітря із резервуара (35) по трубі діаметром 8,6 мм надійде:

— під поршень розвантажуваль­ного клапана (17), відкриє його і звільнить від повітря порож­нину зліва від поршня пере­відного механізму, тим самим полегшить перехід перевідного механізму з виключеного поло­ження у включене;

— у праву частину циліндра пе­ревідного механізму (16), що призведе до повороту суціль­ного ізолятора (12) із рухомим ножем роз’єднувача (11) до його з’єднання з нерухомими контактами (10). Таким чином включиться ГВ.

Пружина (15) зафіксує його включене положення. Другим плечем коромисла перевідного механізму (14) переключаться блок-контакти ГВ, один із блокконтактів розімкне коло живлення вмикаючої котушки. Після припи­нення дії живлення вмикаючої ко­тушки, коли ГВ включиться, вмикаючий клапан під дією пружинки закриється, а його права частина забезпечить розвантаження тру­бопроводу, що підводить стиснене повітря на включення розванта­жувального клапана (17) і в праву порожнину циліндра перевідно­го механізму (16). Цим буде за­вершена підготовка головного вимикача до виключення. Одно­часно звільняється вихідний кі­нець осердя утримуючого венти­ля (25), але вимикаючий клапан залишиться закритим під дією утримуючої котушки (24). Доки утримуюча котушка буде мати електричне живлення, ГВ буде включене.

Відключення головного ви­микача відбувається оперативно (діями машиніста) або автома­тично при виникненні аварійних режимів. При цьому зніметься живлення з котушки утримуючо­го електропневматичного венти­ля (24).

Під дією пружинки клапанна частина (23) утримуючого елек­тромагнітного вентиля перейде вправо, вимикаючий клапан цього вентиля відкриється і про­пустить стиснене повітря в по­рожнину каскадного вентиля з права від його поршня (22). Цей поршень переміститься вліво, своїм штоком відкриє клапан (21). При цьому стиснене повітря із резервуару ГВ, через клапан (21) каскадного вентиля надійде до порожнини з правої сторони від поршня головного клапана (20). Цей поршень, перемістившись вліво, відкриє головний клапан (36) і стиснене повітря, широким каналом, почне надходити із ре­зервуара ГВ (35) в центральну частину вертикального пустоті­лого ізолятора. При цьому відбу­деться:

— широким каналом потужний струмінь стисненого повітря дійде до горизонтального пустотілого ізолятора (3), що вплине на поршень (7). Поршень, виготовлений заодно з рухомим розривним кон­тактом (5), стискуючи пружину (8), енергійно відведе рухомий роз­ривний контакт (5) від нерухомо­го розривного контакту (2). Між розривними контактами, при їх розмиканні, виникне електрич­ на дуга, яка потужним потоком стисненого повітря по каналу (4) горизонтального ізолятора (3), буде розтягнена, охолоджена і ви­тиснена в дугогасильну камеру (1). Там дуга буде подрібнена на розсікателях, загашена і потоком стисненого повітря її залишки бу­дуть викинуті в атмосферу;

— із широкого каналу після головного клапана (36) частина повітря потрапить в резервуар за­тримки (18). Завдяки його об’єму та регулювальним клапанам, роз­ташованим перед і після резер­вуару затримки, буде досягнута затримка 0,03–0,04 секунди від моменту розімкнення розривних контакторів (2) і (5) до початку пе­реміщення суцільного фарфоро­вого ізолятора (12) з поворотним рухомим ножем роз’єднувача (11). Цього часу вистачить, щоб пово­рот ножа (11) розмикача, відбу­вався при розірваному силовому електричному колі, без виникнен­ня електричної дуги між контакта­ми (10 і 11). Пружина (15) зафіксує ніж розмикача (11) у виключеному і заземленому стані.

— механічні пристрої ГВ на­тиснуть на вихідний кінець осер­ дя клапана утримуючого вентиля (25), закриють його вимикаючий клапан, це приведе до наступного закривання каскадного і головно­го клапанів. Подача повітря через головний клапан (36) припинить­ся. На цьому процес виключення ГВ завершиться.

— далі відбувається підготовка пневматичної частини ГВ до включення: правою частиною, клапан утримуючої котушки, з’єднує порожнину від поршня кас­кадного клапана з атмосферою; права часина каскадного клапана, з’єднає порожнину поршня голов­ного клапана з атмосферою. Пру­жина поршня головного клапана закриє впускний клапан (36), що приведе до припинення витоку стисненого повітря із резервуару (35) об’ємом 55 л.

Разом з ізолятором роз’єднувача повертаються сигналь­ні сегменти. Чотиригранний вал, на якому вони розміщені, приво­диться в обертання за допомогою важеля,установленого на кулісі пневматичного привода роз’єднувача.

Під’єднання ланцюгів управ­ління ГВ до низьковольтних кіл електровоза виконано на рейках затискачів, змонтованих під опо­рною плитою вимикача.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ВУЗЛІВ ГОЛОВНОГО ВИМИКАЧА

У процесі експлуатації голов­ного вимикача його необхідно перевіряти не рідше одного ра­зу упродовж 3–4 днів. При його огляді необхідно звертати увагу на чистоту і цілість ізоляторів. Но­жі роз’єднувача не повинні мати слідів опалення. Очистку ножів і контактів необхідно проводити наждачним полотном. Після очи­щення ножі протерти технічною серветкою, змоченою в бензині, потім змастити технічним вазе­ліном. Ізолятори також потрібно протерти технічними серветками. Динамометричним ключем по­трібно перевірити затяжку болтів, фланців, ізоляторів, надійність контактів роз’єднувача у крайніх положеннях. Уважно перевірити стан апаратури ГВ.

Стрілка нижнього манометра, який вказує на величину тиску повітря, продувки пустотілого ізо­лятора, не повинна перетинати червону відмітку 2,2 кг/см. Якщо вона знаходиться на позначці 0, необхідно замінити або прочисти­ти фільтр продувки. А також звер­нути увагу на відсутність пропуску повітря.

Значне обгорання контактів роз’єднувача є ознакою посла­блення контактного натиску.

Робота з технічного обслугову­вання і роботи, які виконуються через визначені інтервали часу, повинні бути пов’язані з відпо­відними по пробігах поточним або капітальним ремонтом КР1 і КР2. При цьому, допускається збільшення або зменшення міжремонтних періодів не більше ніж на 10%.

До ПР-1 пробіг локомотива складає 21–25 тис. км

До ПР-2 пробіг локомотива складає 250 тис. км

До ПР-3 пробіг локомотива складає 500 тис. км

При виконанні поточного ре­монту ПР-1 головного вимикача необхідно:

— випустити конденсат і стиснене повітря з резервуара ГВ і воло­говідділювача;

— від’єднати дугогасну камеру, вийняти з камери рухомий кон­такт з амортизатором. При знят­ті й монтажі рухомого контакту, перевірити провал (утиск) кон­тактів;

— очистити від забруднень внутрішню порожнину ізолятора дугогасної камери та всі деталі;

— оглянути в зібраному стані стру­моприймальний фланець, не­рухомі контакти, перевірити їхнє кріплення. Контактні по­верхні з оплавленнями в межах допустимих норм, зачис­тити або запилити без пору­шення геометрії контактів. Дефектні контакти — заміни­ти. Перевірити цілісність штока демпферного пристрою. Де­фектний шток — замінити;

— розібрати й оглянути деталі контактних головок, рухомий ніж роз’єднувача;

— зачистити контактні поверхні, при наявності оплавлень у межах допустимих норм, переві­ рити стан пружин, шунтів, де­фектні — замінити;

— деформований сферичний ко­жух виправити, з пропалом — замінити. При запилюванні контактів головок і контактної частини ножа, перевірити їхні технічні параметри;

— оглянути зовні пневматичний привод і його поворотний при­стрій, клапани, реле тиску ГВ (АМТ), повітропроводи, воло­гозбирач, перевірити їхнє кріплення, відсутність витоків;

— оглянути приводи, сигнальний перемикач з контактами, пере­вірити міцність електричних з’єднань і стан контактів. Контак­ти із забрудненнями і підпалами зачистити в межах допустимих норм, ті, що не задовольняють технічним вимогам, замінити;

— перевірити вентиляцію пусто­тілих ізоляторів. Тиск повітря вентиляції повинен бути 0,12– 0,75 МПа (1,2–7,5 Кгс/см2);

— оглянути повітряний резервуар і зробити його технічний огляд.

При виконанні поточного ре­монту ПР-2 зробити такі роботи:

— ремонт електровоза провести в обсязі поточного ремонту ПР-1;

— зняти головний вимикач з елек­тровоза, розібрати, очистити деталі від забруднення.

При виконанні поточного ре­монту ПР-3, головний вимикач зняти з електровоза і зробити ревізію з повним розбиранням, ремонтом із заміною непридатних деталей, а також здійснити на­ступне випробування на стенді відповідно до вимог технологічної інструкції з ремонту головного ви­микача.