ЦІТУ

Забезпечення заходів з економії енергоресурсів у межах регіональної філії «Придніпровська залізниця»

Статті | Українська залізниця 687 просмотр 13.04.2018, 13:06

Ефективне використання та економія енергоресурсів завжди має місце у планах регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця». Залізничники Придніпровської докладають максимум зусиль щодо впровадження планів з енергозбереження у життя.

Одна з багатьох Програм, що впроваджуються в структурних під­розділах регіональної філії «Придніпровська залізниці» — це Комп­лексна програма з енергозбережен­ня й раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

Упродовж 2016 року для забез­печення виробничої діяльності філії було використано палив­но-енергетичних ресурсів (ПЕР) у кількості 318,6 тис. т у. п. Зокре­ма: 732,5 млн кВт·г електроенер­гії; 41,7 тис. т дизельного палива; 12,7 млн м3 природного газу; 4,2 тис. т вугілля; 140,4 т мазуту топкового.

Обсяги перевізної роботи склали 58,1 млрд т-км брутто. При цьому енергоємність роботи, як основний показник ефективності використання енергоресурсів, становив 5,48 т умовного палива, що менше на 3,4% рівня минулого року.

Завдяки постійній і цілеспрямо­ваній роботі з нормування енерго­ресурсів було досягнуто зменшення загальних питомих витрат на тягу поїздів до рівня минулого року в електротязі на 0,9%, в тепловозній тязі — на 9,6%. Це дозволило скоро­тити використання дизельного пали­ва на 2 615 т на суму 50,2 млн грн.

Керівництво філії встановило жорсткий контроль за виконанням Комплексної програми з енергозбереження, раціонального викори­стання ПЕР, збереження та недопу­щення крадіжок паливно-мастиль­них матеріалів.

З метою перевірки та оптимізації встановлених норм питомих витрат та реальних фактичних витрат ди­зельного палива на маневрову та поїзну роботу було організовано супроводження вантажних та паса­жирських поїздів на дільницях об­слуговування локомотивних депо Мелітополь, Пологи та Синельни­кове, задіяно тягово-енергетичний вагон-лабораторію (ТЕВЛ) приписки локомотивного депо Одеса-Сор­тувальна, організовано тимчасове цілодобове супроводження поїздів та локомотивів стрільцями воєнізо­ваної охорони.

За результатами виконаних пе­ревірок було виявлено значні недо­ліки у роботі з питань використання палива командно-інструкторсько­го складу локомотивних депо. Як наслідок, було прийнято рішення щодо масштабних кадрових змін. Звільнено із займаних посад одно­го начальника депо, 2 заступників начальника депо з експлуатації, 2 машиністів-інструкторів з тепло­техніки, 3 машиністів-інструкторів тепловозних колон, 17 машиністів та 4 помічників машиніста. Частко­во компенсували перевитрати ди­зельного палива 144 машиніста те­пловозів та 31 помічник машиніста на суму 297,4 тис. грн.

Для забезпечення збережен­ня дизельного палива та мастила в локомотивних депо філії розпо­чато впровадження розробленого єдиного порядку пломбування, фарбування паливних і мастильних систем. Прийнято рішення щодо продовження використання ТЕВЛ на тепловозних ходах залізниці з укомплектуванням його витрато­міром дизельного палива.

З метою посилення контролю за раціональним використанням ди­зельного палива на тепловозах серії 2ТЕ116 розглянуто питання щодо встановлення систем відеоспосте­реження з можливістю віддаленого доступу. Наразі сформовано техніч­не завдання з необхідними параме­трами та надіслано запити ймовір­ним контрагентам.

Проведені у 2016 році роботи з покращення стану колії (модернізація, капітальний, середній, комплексно-оздоровчий ремонти колії, за­міна рейок та стрілочних переводів) дали можливість відмінити 9 енер­гоємних обмежень швидкості руху поїздів та зменшило кількість попе­реджень у маршрутних листах. До ми­нулого року кількість попереджень зменшилась: в тепловозній тязі — на 2,4%, в електровозній тязі — на 33,5%. Це дозволило скоротити ви­трати дизельного палива на 20 т та електроенергії — на 6,5 млн кВт·год.

Крім цього, це сприяло збільшен­ню середньої технічної швидкості локомотива у вантажному русі (те­плотязі — на 1,2 км/год, електротязі — на 1,1 км/год), підвищенню середньодобового пробігу локо­мотива на 12,5% (електровозів — на 14,2% і тепловозів — на 2,8%) та підвищенню продуктивності локомотива на 17,0% (електрово­зів — на 18,5% і тепловозів — на 5,7%).

У 2016 році від виконання Програ­ми енергозбереження регіональною філією «Придніпровська залізниця» отримано економію усіх видів палив­но-енергетичних ресурсів у кілько­сті 3674,9 т·у.·п. на суму 24,4 млн грн, а саме: дизельного палива — 118,7 т, на суму 2,28 млн грн, електроенер­гії — 10,52 млн кВт·год., на суму 21,6 млн грн, природного газу — 70,0 тис. м3, на суму 580,7 тис. грн, теплової енергії — 7,1 Гкал, на суму 12,3 тис. грн.

На впровадження заходів витра­чено 1,33 млн грн.

Економію дизельного палива переважно досягнуто через відмі­ну довготривалого енергоємного обмеження швидкості руху поїз­дів на перегоні Верхній Токмак -1 – Нельгівка, від виконаної заміни стрілочного переводу по станції Жовті Води-1, від заміни тепло­возів 2ТЕ116 на тепловози ЧМЕ3 у приміському русі на дільниці обслуговування Новомосковськ – Красноград.

Основними заходами, які забез­печили економію електроенергії у поїзній роботі стали:

— організація обертання з’єднаних поїздів на дільницях Нижньодні­провськ-Вузол – Чаплине, Ниж­ньодніпровськ-Вузол – П’ятихат­ки, Верхівцеве – Кривий Ріг;

— скорочення резервного пробігу електровозів у вантажному русі;

— відміна 7 довготривалих енерго­ємних обмежень швидкості руху поїздів (служба П);

— відміна графікових зупинок елек­тропоїздів та коригування кіль­кості й складу електропоїздів в залежності від пасажиропотоку (служба НРП);

— виключення з роботи по одному тяговому агрегату або тяговому трансформатору в залежності від поїзної ситуації (служба Е);

У стаціонарній енергетиці еко­номію електроенергії досягнуто завдяки:

— застосуванню економних світиль­ників та ламп, впроваджених гос­подарством електропостачання у 2015 році;

— впровадженню 1 795 світлодіод­них та енергозберігальних сві­тильників і ламп у структурних підрозділах: пасажирської, ва­гонної, колійної, сигналізації та зв’язку, приміських перевезень, будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд, матеріальнотехнічного постачання служб та Дніпропетровській, Криворізь­кій, Запорізькій дирекціях заліз­ничних перевезень;

— відключенню у нічний час зовнішнього освітлення парків, станцій на Криворізькій дирекції залізничних перевезень;

— заміни комутаторних ламп на пульт-табло (служба Ш) та впро­вадження енергоефективного обладнання (служби Л та БМЕС);

— застосуванню тепла тягових агрегатів для обігріву машин­них залів підстанцій залізниці (служба Е);

— впровадженню 39 приладів облі­ку електричної енергії.

Економію природного газу й теплової енергії досягнуто завдяки:

— експлуатації котлоагрегатів піс­ля їх еколого-теплотехнічної на­ ладки (служби Т, НХ, Л, П, НРП);

— впровадженню автономної сис­теми опалення будівлі внутріш­нього ремонту вагонів ЛВЧД Дніпропетровськ з парового централізованого опалення на індивідуальне електричне;

— термомодернізації будівель ад­міністративного корпусу та цеху експлуатації ТЧ Пологи і адмі­ністративної будівлі Дніпров­ської автобази;

— заміни вікон в будівлі стрілець­кої команди на станції Синель­никове НОР Дніпропетровськ.

Впровадження нових технологій, застосування світлодіодних ламп освітлення будівель, станцій та станційних колій (парків), переїздів дало змогу упроводж 2016 року за­ощадити більше як 2,5 млн кВт·год., або більше 4,7 млн грн.

У 2016 році філія впровадила два види обладнання майже на 10 млн грн — 1 405 світлодіодних світиль­ників та 390 світлодіодних прожек­торів. При однаковому світловому потоці ці світильники і прожектори споживають у 3–4 рази менше елек­троенергії, що робить їх економічно вигідними. Вони надійніші в експлу­атації, довготриваліші, ніж звичайні лампи розжарювання, і прості в об­слуговуванні.

Прожектори із потужним світ­ловим потоком на сьогодні вже експлуатують на 32-метрових що­глах на великих вузлових станціях: Дніпропетровськ, Верхівцеве, Кри­вий Ріг-Головний, Кривий Ріг, П’яти­хатки-Стикові і Запоріжжя-I. Впрова­дження світлодіодного устаткування покращує освітленість пасажирських платформ і створює сприятливі умо­ви праці для працівників станцій, які заступають на нічні зміни. Якіс­не освітлення позитивно оцінюють бригади поїздів, які здійснюють висадку і посадку пасажирів, скла­дачі поїздів, машиністи маневрових тепловозів та їх помічники, огля­дачі-ремонтники вагонів та інші працівники філії. Також на станціях встановили світлодіодні світиль­ники в місцях виконання вантажної маневрової роботи.

Крім того, світлодіодними сві­тильниками оснастили усі залізничні переїзди з черговим праців­ником головного ходу Дніпропе­тровськ-П’ятихатки. Для водіїв ав­томобілів це покращує видимість положень шлагбауму, заборонних, знаків дозволу і сигналів. Швидше можуть оцінити обстановку при на­ближенні до переїздів локомотивні бригади. А чергові по переїздах те­пер мають кращий огляд як з боку будівель постів переїздів, так і з про­тилежного боку магістралі.

Не забули і про пасажирів при­міського сполучення. Новими сві­тильниками обладнано низку па­сажирських платформ з великим пасажиропотоком. Крім того, світло­діодні світильники дозволили опти­ мізувати освітлення пасажирських платформ по станції Нижньодні­провск-Вузол, розділивши його на чергове і робоче, залежно від на­явності (або відсутності) біля плат­форм приміських поїздів.

На 2017 рік філія запланувала освоїти 4,3 млн грн та отримати економію ПЕР у кількості 1,7 тис. т· у.·п. на суму 12,8 млн грн.

З метою отримання економії ди­зельного палива в кількості 139 т передбачено придбати для тяговоенергетичного вагона-лаборато­рії витратоміри палива, провести ремонт та модернізацію систем контролю витрат палива на ТРС, зменшити резервний пробіг, хвили­ни нагону та кількість попереджень у маршрутних листах.

Заходами щодо зниження витрат електроенергії передбачено до­сягнути економію 3,87 млн кВт·год., зокрема 3,05 млн кВт·год. у тязі по­їздів. Заплановано відмінити 5 дов­готривалих енергоємних обмежень швидкості руху поїздів на одноко­лійному перегоні Миколаївка-До­нецька – Богуславський, провести модернізацію схем рекуперації електровозів серії ВЛ11, скороти­ти резервний пробіг та кількість неграфікових зупинок, організу­вати обертання 1 060 з’єднаних поїздів на дільницях Нижньодні­провськ-Вузол – Чаплине, Ниж­ньодніпровськ-Вузол – П’ятихатки, Верхівцеве – Кривий Ріг.

У стаціонарній енергетиці на за­лізниці заплановано: впровадження 100 систем автоматичного керуван­ня зовнішнім освітленням станцій. Також, у структурних підрозділах: пасажирському, вагонному, буді­вельно-монтажних робіт і цивільних споруд, сигналізації та зв’язку, ма­теріально-технічного постачання, служб та виробничих підрозділах Дніпровської, Запорізької дирекцій залізничних перевезень запланова­но впровадження 971 енергозбері­гальних світильників та ламп, заміна 1000 комутаторних ламп розжарю­вання на пульт-табло чергових по станціях на світлодіодні індикатори. Крім того, планується впровадження енергоефективних насосів в системі оборотного водопостачання у ЛВЧД Запоріжжя, 70 приладів обліку елек­тричної енергії в підрозділах служб колії, сигналізації та зв’язку, Запорізь­кої дирекції залізничних перевезень.

Для економії природного газу пе­редбачено впровадити 12 сонячних вакуумних колекторів у будівлі сані­тарно-побутового приміщення ТЧ Дні­про; провести еколого-теплотехнічні випробування 13 котлоагрегатів у ви­робничих підрозділах пасажирської, вагонної служб та служби будівель­но-монтажних робіт та цивільних спо­руд, впровадити вузол обліку витрат природного газу в ЛВЧД Запоріжжя.

Впровадження запланованих захо­дів щодо зменшення витрат енерго­ресурсів дозволить економити значні кошти ПАТ «Укрзалізниця».


О. В. Бабенко, в. о. головного інженера – першого заступника начальника регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»