Оновлення рухомого складу приміських поїздів у Естонії

Локомотив-інформ | Статті Переглядів: 13.04.2018, 13:57

Залізничне сполучення Естонії зробило великий крок вперед, відмовившись від радянських електричок. Естонці зробили невелику революцію в залізничних паса­жирських перевезеннях — повністю оновили рухомий склад і ввели в експлуата­цію електропоїзди моделі FLIRT виробництва швейцарської фірми Stadler Rail AG.

За останні чотири роки ес­тонська державна компанія ELron (Eesti Liinirongid AS) повністю відмовилася від ра­дянських електричок. Станом на липень 2013 року до рухомого складу компанії входили дизель- поїзди ДР1А та електропоїзди ЕР2 і ЕР12, випущені головним чином у 70-х роках минулого століття. Електропоїзди ЕР2 і ЕР12 прохо­дили модернізацію, але згодом їх було замінено у зв’язку з техніч­ною та моральною невідповідніс­тю сучасним умовам експлуатації. Із 2013 року почалося оновлення рухомого складу. У зв’язку з цим були закуплені нові електропоїзди моделі FLIRT виробництва швей­царської фірми Stadler Rail AG, яка налічує шість заводів у Алжирі, Німеччині, Польщі, США, Чехії та Угорщині. З 1 січня 2014 року ком­панія ELron спеціалізується на ор­ганізації приміських перевезень на електрифікованих маршрутах електропоїздами Stadler FLIRT, а також міжміських перевезень на неелектрифікованих маршрутах дизель-поїздами виробництва тієї ж компанії.

Електропоїзд Stadler FLIRT спо­чатку був розроблений у 2004 ро­ці для Швейцарських залізниць. У наступні роки поїзд постачав­ся до Алжиру, Білорусі, Угорщи­ни, Німеччини, Італії, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Чехії та Естонії. FLIRT — абревіатура від Fast Light Innovative Regional Train (швидкий легкий інноваційний регіональ­ний поїзд). Його максимальна швидкість становить 160 км/год. Перший електропоїзд Stadler FLIRT прибув до Естонії у листопаді 2012 року, а дизель-поїзд тієї ж моделі — на місяць пізніше. Нові електропоїзди вийшли на лінію 1 липня 2013 року, а дизель-поїз­ди — 1 січня 2014 року. Наразі на залізничних коліях Естонії курсу­ють 18 електро- і 20 дизель-поїздів Stadler FLIRT. Заявлений виробни­ком термін експлуатації становить 35 років.

Естонія стала першою країною простору колії 1520 мм, де ди­зель-поїзди Stadler FLIRT почали повноцінну комерційну експлуа­тацію. Дизель-поїзд (DMU) FLIRT зовні ідентичний до електропоїзду (EMU) тієї ж моделі і відрізняється від нього лише наявністю мотор- ного відсіку та відсутністю стру­моприймачів. Крім того, передба­чається можливість роботи у змі­шаному складі (DMU та EMU). Для цього дизель-поїзд оснащений необхідними елементами управ­ління електропоїздом.

У дизель-поїздах Stadler FLIRT енергетична установка винесена до окремої секції, що дозволяє знизити рівень шуму і вібрації в пасажирських салонах. Це та­кож дає змогу максимально уні­фікувати конструкцію з електро­поїздами тієї ж моделі. Всі поїзди Stadler FLIRT в Естонії мають низь­ку підлогу, покращену теплоізо­ляцію, широкі двері та спеціально обладнані місця для велосипедів і колясок, а також максимально пристосовані для використання людьми з обмеженими можли­востями. Кабіна машиніста і низ­ка інших вузлів дизель-поїзда не мають істотних відмінностей від електропоїздів тієї ж моделі.

Дизель-поїзди Stadler FLIRT, що будувалися для Естонії, склада­ються з двох, трьох або чотирьох вагонів (в залежності від моделі). Головні вагони рухомого скла­ду позначаються літерами А і B, а проміжні (причіпні), у разі їх на­явності, — С і D відповідно. Окрім цього, в поїзді є моторний відсік Р, або енергомодуль. Він розташову­ється всередині складу, а у трьох­вагонних дизель-поїздах — між вагонами А і В. У моторному відсіку Р встановлені два шестициліндро­ві дизельні двигуни потужністю 671 кВт. Механічна енергія, яка ви­робляється двигунами, перетво­рюється в електричну за допо­могою асинхронного генератора. Генератор виробляє трифазний змінний струм, який з енергомоду­ля Р передається до випрямлячів, розташованих у головних вагонах А і В, а далі, вже перетворений по­стійний струм, живить тягові елек­тродвигуни.

Чотирьохвагонний поїзд до­датково оснащений суперконден­сатором, який накопичує енергію, отриману при електродинаміч­ному гальмуванні, а потім з її до­помогою надає поїзду додаткову силу тяги при прискоренні. Пере­дня частина головних вагонів спи­рається на двовісні моторні візки, де на кожній вісі встановлений електродвигун потужністю 350 кВт. Задня частина головних вагонів, середні вагони та енергомодулі спираються на візки Якобса, які забезпечують:

— підвищену безпеку (у зв’язку з тим, що поїзди з візками Якоб­са менш схильні до розвалу гар­мошкою після сходу з рейок);

— меншу вагу та витрати на ви­робництво, тому що на склад поїзда потрібна менша кіль­кість візків;

— менше рівень шуму від коліс че­рез меншу кількість візків.

Кузови вагонів зварені з пресо­ваних легких профілів і утворюють несучу конструкцію. Допоміжне обладнання розташоване на даху, що дозволяє робити салон частко­во з низькою підлогою. З кожного боку вагону розташовані авто­матичні двері шириною 1300 мм з електроприводом.

За необхідності, відкривання дверей на станції здійснюють па­сажири за допомогою спеціальної кнопки. Можливе здійснення при­мусового відкриття дверей з кабіни машиніста. Двері мультифункціо­нальної зони оснащені висувною підніжкою, яка покриває простір між вагоном і пероном. Мульти­функціональна зона розташована у вагоні С (у двовагонному поїзді — у вагоні А) і обладнана також еле­ментами для кріплення велосипе­дів та туалетом. Пасажирські салони обладнані автоматичною системою клімат-контролю, камерами відео- спостереження, пожежною сиг­налізацією та надають пасажирам безпровідний інтернет. У головній частині вагону А розташована зона першого класу, а у чотирьохвагон­ному складі вона є і у вагоні В.

Потяги Stadler FLIRT оснащені автозчепленням Шарфенберга, що дозволяє проводити автома­тичне зчеплення і розчеплення складів та з’єднує поїзди механіч­но, пневматично, електрично та електронно. Управління двох або декількох зчеплених поїздів здій­снюється однією людиною з одно­го поста управління, тобто поїзди мають змогу працювати за систе­мою багатьох одиниць.

Заміна рухомого складу в Естонії триває. Станом на сьогодні ще досі експлуатуються радянські дизель- поїзди ДР1А. Вони використову­ються на маршруті Таллінн–Санкт- Петербург, адже поїзди Stadler FLIRT не сертифіковані в Росії.


Є. В. Ліхушин, інженер, м. Слов’янськ