Андрій Поважний: «Моторвагонне депо Тернопіль виконує важливу функцію приміських пасажирських перевезень на теренах Галичини, Поділля та Волині»

Переглядів: 18.07.2018, 15:19

Історія моторвагонного депо Тернопіль розпочинається з 2011 року, коли його було створено згідно Наказу №649/Н від 22.06.2011 «Про реорганізацію та створення відокремлених підрозділів» на базі виділеного майна відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Тернопіль». Про його роботу розповів начальник депо Андрій Васильович Поважний.


— Андрію Васильовичу, розкажіть трохи про депо.

— Моторвагонне депо Тернопіль — один з наймолодших підрозділів Львівської залізниці у Тернопільській дирекції залізничних перевезень, яке розташоване на двох виробничих площадках «Тернопіль-Схід» і «Тернопіль-За-хід» та виконує важливу функцію приміських пасажирських переве-зень на теренах Галичини, Поділля та Волині.

Керівництво депо приділяє велику увагу для забезпечення графіку руху поїздів в приміському русі на дільницях обслуговування моторвагонним депо Тернопіль. Добова потреба дизель-поїздів становить 10 одиниць, в тому числі 4 одиниці на дільницях обслуговування ДН-2 (Тернопільське відділення) і 6 одиниць на дільницях обслуговування ДН-1, ДН-3 (Львівське відділення).

— Розкажіть про технічне оснащення депо та приписаний рухомий склад.

— Наразі до приписного парку депо входять: рейкові автобуси 620М — три одиниці та 630М — дві одиниці, які оснащені системами відеоспостереження, клімат-контролю та вакуумними санітарними вузлами. У 2015 році депо поповнилось новим сучас-ним комфортабельним дизель-поїздом ДПКр-2 в якому забез-печується підтримка необхідної температури в кабіні машиніста та пасажирських салонах автономними кондиціонерами типу АВК-10-1 та АВК-26 відповідно.

Крім того сьогодні приписний парк моторвагонного депо Тернопіль складає 18 одиниць дизель-поїздів ДР1А. Для проведення підіймально-розвантажувальних робіт в приписному парку є дві одиниці кранів на залізничному ходу.

Моторвагонне депо Тернопіль забезпечує обслуговування 14 напрямків загальною протяжністю 1818 км: Тернопіль–Львів, Тернопіль–Підволочиськ, Тернопіль–Ланівці, Тернопіль–Ходорів, Терно-піль–Заліщики, Тернопіль–Іване- Пусте, Тернопіль–Чортків, Львів–Ходорів, Львів–Чернівці, Львів–Рава-Руська, Львів–Сокаль, Львів–Ковель, Львів–Стоянів.

Основним завданням колективу моторвагонного депо в якому працює 407 працівників є безпечне перевезення та якісне об-слуговування пасажирів в при-міському сполученні. Для забез-печення цих перевезень депо виконує технічні огляди ТО-2, ТО-3, поточні ремонти ПР-1, ПР-3 дизель-поїздів серії ДР1А, право на проведення їх отримано ще в 1981 році. Крім того депо екс-плуатує електропоїзди серії ЕР-9 приписки моторвагонного депо Здолбунів та виконує ремонт механічного, випробувального і іншого обладнання.

При цьому використовується таке технічне оснащення та обладнання як: крани мостові, кран-балки, елек-тродомкрати, стенд для випро-бовування автогальм, стенд для випробування компресорів ПК-1,75/9, стенд для регулювання па-ливних насосів дизелів, стенд для обкатки і регулювання паливних насосів, стенд для випробуван-ня форсунок на герметичність і розпил, стенд для перевірки локо-мотивних швидкостемірів 3СЛ-2М.

Особлива увага керівництво приділяє якості ремонту акуму-ляторних батарей. Відділення укомплектовано пристроєм для промивання акумуляторів та за-рядно-розрядною установкою 110/75В-150А для забезпечення повного зарядного циклу.

При проведенні технічного об-слуговування та поточного ре-монту дизель-поїздів особлива увага приділяється найбільш від-повідальним вузлам і агрегатам, які безпосередньо впливають на безпеку руху поїздів. Дизель-поїзди постійно підтримуються в задовільному естетичному та са-нітарному стані. При проведенні поточних ремонтів у обсязі ПР-3 за необхідності проводяться від-новлювальні кузовні роботи.

Ко-лектив підрозділу докладає великі зусилля для підтримання задовіль-ного технічного стану дизельпоїздів серії ДР1-А для недопу-щення збоїв та порушень в при-міському пасажирському русі. Задовільний технічний стан підтри-мується за рахунок злагодженої роботи висококваліфікованого персоналу та керівного складу депо.

Проте, це досить важке завдання, через те що матеріально технічне забезпечення не завжди відповідає потребам депо.

З метою забезпечення моторва-гонного рухомого складу припис-ки депо та тепловозів приписки локомотивних депо інших струк-турних підрозділів регіональ-ної філії «Львівська залізниця» дизельним паливом, дизельним маслом, іншими маслами та мас-тилами в складі моторвагонного депо Тернопіль знаходяться два паливні склади в основному депо Тернопіль та в пункту екіпіруван-ня Ходорів.

Для підвищення максимально-го рівня знань локомотивних бри-гад з питань експлуатації рухомо-го складу в моторвагонному депо Тернопіль постійно проводяться технічні навчання та інструктажі з питань охорони праці, на яких особливу увагу звертають на навички працівників із надання першої медичної допомоги.

Маши-ністи- інструктори постійно прово-дять роботу з локомотивними бри-гадами щодо безпечного ведення поїздів з чіткими вказівками як поводити себе в тій чи іншій ситу-ації. Робота локомотивних бригад контролюється шляхом прове- дення контрольно-інструкторсь- ких перевірок. В процесі роботи машиністи (помічники машиніс-тів) проходять періодичні медичні опосвідчення згідно встановлених термінів та передрейсові медичні огляди. Велике значення надаєть-ся роботі з першозимниками, з ни-ми проводяться окремі навчання, співбесіди та інструктажі.

В моторвагонному депо Терно-піль для забезпечення відпочинку локомотивних бригад є відповідні будинки відпочинку локомотив-них бригад:
— бригадний будинок на ст. Красне на 6 кімнат або 14 ліжко-місць;
— будинок відпочинку на ст. Ланів-ці — 3 кімнати, 4 ліжко-місця. У кімнатах відпочинку зруч-ні меблі, в кухні є усе необхідне устаткування для приготування їжі. У душі завжди є гаряча вода. Загалом для відпочинку локо-мотивних бригад є усі необхідні умови.

— Розкажіть про раціоналі-заторський рух у депо та про удосконалення його технічної бази?

— Незважаючи на нестабільну економічну ситуацію на залізни-цях України та в державі в цілому, за останні декілька років колек-тиву вдалось втілити у життя ряд перспективних проектів.

Так за останні роки з метою до-тримання правил ремонту дизель-поїздів силами працівників депо впроваджено у виробництво, з метою якісного ремонту рухомо-го складу (МВРС), балансувальний станок для динамічного балан-сування карданних валів моделі БВИ-03-74, що дасть можливість зменшити механічні вібрації мото-рного вагона та продовжить тер-мін служби гідропередачі і редук-тора колісної пари.

За останні роки працівника-ми депо освоєно ремонт дизелів М756Б, моторних та підтримуючих візків та гідропередач ГДП-1000 в об’ємі ПР-3. У відділенні для ре-монту гідропередачі для якісного ремонту вузла використовуються стенд для обкатки гідропередачі, стенд регулювання терморегуля-тора і ДТПМ, спеціальний стенд для налагодження вузлів автома-тики гідропередачі (блок пере-ключення швидкостей, що коре-гує реостат, датчик швидкості). З метою забезпечення необхідних характеристик дизелів М756Б на підприємстві використовується: пристосування для опресуван-ня масляного простору корінних і шатунних шийок, спеціальний притиральний верстат для при-тирання клапанів по сідлах для всього моноблока одночасно, пристосування для опресування внутрішньої порожнини колінча-того валу.

У 2017 році було розпочато роботу з впровадження сучасних LED (світлових) систем освітлення на пунктах технічного обслуго-вування дизель-поїздів, що дало можливість ефективніше освітлю-вати територію та рухомий склад, а також значно економити кошти на електроенергії.

З метою забезпечення пожежної безпеки на підприємствах Львівської залізниці та раціональ-ного використання коштів заліз-ниці наказом НЗЕ-07/Ю-108 від 26.08.2016 року на підприємстві створено пункт технічного обслу-говування первинних засобів по-жежогасіння (порошкових, вугле-кислотних вогнегасників) — ПТОВ. Керівництвом підприємства виді-лено окреме приміщення, в яко-му проведено поточний ремонт приміщень, проведений монтаж вентиляційної системи.

Для забез-печення ліцензійних умов прова-дження господарської діяльнос-ті з надання послуг і виконання робіт протипожежного призна-чення відповідно до затвердже-ної постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 та вимогам ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогне-гасників» службою приміських пасажирських перевезень Львів-ської залізниці було заплановано і придбано в 2017році згідно пла-ну капітальних вкладень необхід-не обладнання:
— станція для зарядки порошко-вих вогнегасників PSM junior ;
— с танція для зарядки вуглекислотних вогнегасників CFA mobil;
— компресор повітряний з робо-чим тиском 8 бар для продувки деталей вогнегасників та про-ведення їх фарбування.

Роботи із вдосконалення техно-логічних процесів продовжуються і на даний час. Силами працівни-ками депо проводяться роботи із вдосконалення випробувань корпусів вогнегасників. Моторва-гонне депо Тернопіль спроможне забезпечити проведення ТО по-рошкових, вуглекислотних вогне-гасників і для інших організацій ПАТ «Укрзалізниця».

— Розкажіть про систему підвищення кваліфікації праців-ників.

— З метою підвищення якості професійної підготовки праців-ників моторвагонного депо Тер-нопіль, формування їхньої май-стерності та поглиблення знань, умінь та навичок проводиться підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

На підприємстві створені 24 групи для підвищенню кваліфікації працівників та школа передово-го досвіду, де проводять заняття кращі машиністи Герус І. К., Юрчи- шин В. В. та інші. З метою особисто-го підвищення рівня знань керів-ники та фахівці депо проходять підвищення кваліфікації на під-приємстві за програмою корот-котермінових семінарів тощо. Під час проведення технічного нав- чання локомотивних бригад для візуального відтворення інформа-ції, що викладається, використо-вується відео проектор.

Однією з основних проблем депо сьогодення є дефіцит пра-цівників як основних так і до-поміжних професій — слюсарів з ремонту рухомого складу, столя-рів, токарів, зварювальників. Ке-рівництво депо тісно співпрацює з навчальними закладами різних рівнів акредитації однак зважа-ючи на рівень заробітної платні молоді спеціалісти відмовляються пов’язувати свою трудову діяль-ність із залізницею.

— Андрію Васильовичу, розкажіть про плани на майбутнє.

— Основними завданнями ко-лективу у майбутньому є техно-логічне дооснащення виробничих потужностей для проведення ре-монту мотовагонного рухомого складу.
Сьогодні моторвагонне депо Тернопіль націлене на забезпе-чення стабільної експлуатаційної, ремонтної та господарської діяль-ності. Працівники депо та його ке-рівний склад готові і надалі освоїти проведення ремонтів та експлуата-цію рухомого складу на високому професійному рівні.

Незважаючи на минулі досягнення підприєм-ство не зупиняється у своєму роз-витку. Мета колективу — здобуття свого місця в оновленій та в ре-структуризованій системі заліз-ничного транспорту України.