Ігор Романків: «Одним із основних завдань господарства є оновлення основних засобів, збереження та вдосконалення виробничих потужностей і кадрового потенціалу»

Переглядів: 10.01.2018, 15:16

Про поточний стан справ і най­ближчі плани в господарстві БМЕС нам розповів начальник Департамен­ту будівель та споруд ПАТ «Укрзаліз­ниця» Романків Ігор Петрович.

— Зараз триває реформуван­ня Укрзалізниці. Ігоре Петровичу, скажіть, будь ласка, як змінюється робота Департаменту будівель та споруд в процесі реформування Укрзалізниці?

— Реформування Укрзалізниці — процес, який розпочато ще у 2006 році, що триває і досі. Утім, реаль­ні зміни організаційно-правового характеру Укрзалізниця отримала у 2015 році, коли свою діяльність розпочало ПАТ «Укрзалізниця». По­чаток функціонування товариства прискорив провадження реформу­вання залізничної галузі, у тому числі з напряму будівництва та експлуата­ції будівель і споруд. Реформування господарства будівель та споруд пе­ребуває на початковому етапі, прав­лінням товариства визначаються концептуальні напрями подальшого функціонування господарства. Нара­зі йде мова про розділення господар­ства за функціональними напрямами, зокрема виокремлюються два основ­ні напрями діяльності господарства. Перший напрям охоплює функції во­допостачання, водовідведення та теплопостачання, обслуговування інженерних мереж та устаткування.

— Чи спростилася взаємодія з іншими підрозділами галузі після реформування?

— Зміни у взаємодії з іншими структурними підрозділами зу­мовлені початком функціонування товариства, наразі формуються ор­ганізаційно-правові механізми внутрішньо комунікаційних відносин між керівництвом, центральним апаратом та підрозділами. Упрова­джуються новітні практики управ­ління та взаємодії зі структурними підрозділами господарства, спрямо­вані на врегулювання проблемних питань поточної діяльності, удоско­налюються процеси планування та контролю.

— Які нові будівельні матеріали використовуються?

— При виконанні ремонтно-буді­вельних робіт структурні підрозділи БМЕС регіональних філій максималь­но застосовують матеріали та вироби власного виробництва, а також про­понують їх виготовлення за замов­леннями інших господарств підроз­ділів ПАТ «Укрзалізниця».

На виробничих потужностях під­розділів налагоджено випуск широ­кого асортименту будівельних ма­теріалів та виробів як за типовими кресленнями, так і за індивідуальни­ми, металопластикових та дерев’я­них вікон і дверей, тротуарної плит­ки, у т. ч. тактильної, залізобетонних та металевих конструкцій. Також випускається керамічна цегла, зва­рювальні електроди, сайдингові панелі, черепиці, гребні, відливи, вентиляційні короби, офісні та м’які меблі.

Обсяги товарної продукції, випу­щеної промисловими підприємства­ми та цехами у 2015 році, становлять 193,1 млн грн.

Із будівельних матеріалів, що за­куповуються у сторонніх постачаль­ників, намагаємося використовувати продукцію, яка зарекомендувала себе в процесі виконання будівель­них робіт та подальшій експлуата­ції як стійка до умов використання, тривалого збереження естетичних та функціональних якостей.

Повну версію інтерв’ю читайте в журналі

«Українська залізниця» №7 (37) 2016