Михайло Мелешко: «В основі філософії енергоефективності та ресурсозбереження найважливіша складова — енергійний менеджмент!»

Переглядів: 10.01.2018, 15:00

Майже 17 років тому на Одеській магістралі вперше на мережі вітчизня­них залізниць розпочалася системна робота у сфері енергозбереження — засновано Інспекцію з енергозбере­ження в складі локомотивної служби.

Таким чином було відкрито нову сторінку в історії реалізації на заліз­ничному транспорті вимог стратегіч­но важливого для незалежної держави Закону України «Про енергозбережен­ня» (1994) та Постанови Кабінету Мі­ністрів України «Питання Державної інспекції з енергозбереження» (1996), з часу виходу якої у 2016 році випов­нюється 20 років.

Пам’ятною датою, як етап струк­турних змін у залізничній галузі, стане також і створення на магістралі 15 ро­ків тому самостійного структурного підрозділу — дорожньої Інспекції з енергозбереження вже згідно з типо­вим штатним розписом Укрзалізниці.

Начальником нового структурного підрозділу, а саме створеної Інспекції з енергозбереження Одеської заліз­ниці призначається Михайло Вікторо­вич Мелешко, який перед цим керу­вав Інспекцією з енергозбереження служби енергозбереження та палив­но-теплотехнічної роботи. До речі, також єдиної у своєму роді служби та відповідно безпосередньо підпоряд­кованої їй Інспекції з енергозбере­ження серед підприємств вітчизняної залізничної галузі.

Багаторічний досвід роботи на транспорті, професійне становлення та кар’єрне зростання, урегулювання питань від суто енергозберігаючого спрямування до визначення, опра­цювання, формування й впроваджен­ня програм із ресурсозбережен-ня, адаптації основ концептуальних заходів бережливого виробництва на українських залізницях до управління ресурсозбереженням, саме ці харак­терні риси лідера притаманні заступ­нику начальника технічної служби Одеської регіональної філії ПАТ «Укра­їнська залізниця» М. Мелешку.

М. Мелешко — знаний фахі­вець-практик для широкого загалу залізничників галузі, автор понад 80 наукових, науково-популярних статей, публікацій прикладного спря­мування в профільних виданнях, у т. Ч. І нашому журналі, досліджень, презентацій з енерго-, ресурсозбе­реження, бережливого виробництва, постійний, незмінний учасник та допо­відач на міжнародних та вітчизняних масштабних тематичних заходах, ке­рівник творчого колективу зі створен­ня повнометражного фільму, відео-сюжетів із популяризації досягнень залізниці щодо управління виробни­чими ресурсами, розробник першої дорожньої програми з ресурсозбере­ження, Основних засад (Стратегії) з ре­сурсозбереження дорожнього рівня, нормативно-технічних документів, ор­ганізатор і виконавець фундаменталь­ної праці у сфері виробничої береж­ливості на залізничному транспорті з часів його заснування й до наших днів, засновник багатьох інновацій із підвищення ефективності роботи ма­гістралі та галузі в цілому.

— Перемога в номінації «Підпри­ємство року» в рейтингу «Народне визнання — 2015» дісталася залізни­ці за багатьма досягнутими вироб­ничими показниками. Чи розгля­далися при визначенні переможця питання енергоефективності?

— Звичайно, енергозбереження та енергоефективність є в обов’язко­вому переліку показників для кожно­го успішного підприємства — номі­нанта.

І показники нашої магістралі не могли бути гіршими, ніж у багатьох достойних претендентів на перемогу.

9–11 вересня 2015 року в м. Оде­сі відбулася ХV Міжнародна вистав­ка-форум «Электроника и Энергетика 2015», у рамках роботи якої проведе­но конкурс серед учасників виставки та підприємств, організацій, фірм, банків, навчальних закладів, бізнес-центрів згідно з поданими заявками.

Мета конкурсу — визначення лідерів у сфері успішної реаліза­ції протягом 2014–2015 рр. кращих енергоефективних технологій, упро­вадження сучасного енергоощад­ного обладнання, технічних засобів, інноваційних проектів, енергозбері­гаючих заходів у м. Одесі та Одеській області.

Конкурсна комісія, члени журі ви­значали переможців у 28 номінаціях не тільки самостійно, але й з урахуван­ням побажань відвідувачів виставки. За підсумками конкурсу, перемож­цем у номінації «Энергоэффективное промышленное предприятие года» обрано ДП «Одеська залізниця».

За рішенням журі Одеській заліз­ниці присуджено та вручено спеці­альний приз і почесний диплом.

Так що не може бути сумніву в цілком заслуженому лідерстві на­шої магістралі за всіма виробничими показниками. Зараз досить важлива справа, завдання керівництва й мета колективу — утримати лідерство.

— Начальник Одеської залізниці Г. Бойко ініціював упровадження пі­лотних проектів щодо стимулювання досягнень у сфері ресурсозбережен­ня — економію паливно-енергетич­них та інших категорій виробничих ресурсів. Що можете сказати про ре­зультативність інновації?

— Кожне сучасне підприємство, яке сьогодні успішно розвивається, розглядає стимулювання персона­лу як найважливіший пріоритет, що сприяє залученню нових працівни­ків високої кваліфікації, закріпленню й збереженню фахівців-професіоналів, мінімізації плинності кадрів і стабілі­зації колективу, розвитку ініціативи й творчості, створенню (формуванню) корпоративної (виробничої) культури.

Практикою підтверджено — мож­на розробити дієві заходи, прекрасні плани, концепцію й стратегію (ос­новні засади) розвитку, установити найсучасніше обладнання та вико­ристовувати найкращі інноваційні технології, але не виключено, що всі намагання можуть бути нівельовані, якщо в колективі відповідним чином не налагоджено використання різ­них стимулів для мотивування праці.

Створення дієвої системи сти­мулювання працівників — шлях до ефективного виробництва.

Складовими, які визначають за­цікавленість працівників у кінцевих результатах роботи, є не тільки ба­жання, можливості та кваліфікація, але й ініціативність, творчий підхід до дорученої справи.

Безперечно, особливим, дієвим важелем прогресу є мотивація.

Багаторічний досвід стимулювання праці в транспортній сфері, як і в інших галузях, свідчить про непереоцінен­ну роль винагородження за вироб­ничі досягнення на залізничному транспорті як матеріального, так і морального стимулювання.

У загальному обсязі перевезень частка залізниці становить понад 30%, і виконання планових завдань дає право на виплату премії відповід­но до положення про преміювання за основні результати господарчої діяльності.

Щомісячно право на виплату ви­нагороди з урахуванням планового фонду становило 15%.

З квітня 2015 року в локомотивних депо Котовськ та Христинівка, мо­торвагонному депо Одеса-Застава І введено пілотний проект мотивації праці «Про додаткове преміювання працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїз­дів», а із серпня цей вид преміювання впроваджено у всіх депо магістралі.

Загальна сума виплаченої премії за 11 місяців 2015 року становила 483,3 тис. грн, у середньому більше ніж 600,0 грн на 1 працівника.

— Інспекція з енергозбереження Одеської залізниці є «найстаршою» серед залізниць України. Створен­ня їх згодом на всіх вітчизняних ма­гістралях якось пов’язано з робо­тою одеських профільних фахівців?

— Однозначно на ваше питання відповісти складно. Скажу так, офі­ційного підтвердження тому, що ще в кінці 2000 року Г. Кірпа, на той час очільник Укрзалізниці, підписав, без перебільшення можна сказати, істо­ричний для залізничної галузі наказ за № 511 про створення Інспекцій з енергозбереження, з урахуванням досвіду, набутого на Одеській заліз­ниці, немає, але й спростовувати таку ймовірність не буду.

Прийняття цього важливого уп-равлінського рішення, пов’язаного з роботою одеських фахівців, має ар­гументовані підстави.

По-перше, начальник Одеської за-лізниці І. Левицький тоді неоднора­зово доповідав керівництву галузі про новацію у сфері енергоспожи­вання на дорожньому рівні, по-друге, з 2000 року Постановою Кабінету Мі­ністрів України за № 1039 Державним Інспекціям з енергозбереження було встановлено статус урядового органу з функцією «здійснення державного контролю у сфері енергозбережен­ня», а їх на той час уже було створено 25 (2 регіональні і 23 обласні).

По-третє, затверджене Г. Кірпою 5 грудня 2000 року «Положення про Інспекцію з енергозбереження», а згодом і нової його редакції «ви­ходячи із завдань, що стоять перед Укрзалізницею по реалізації Програ­ми дій Уряду щодо енергозбережен­ня та заходів по скороченню витрат паливно-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті України, удосконалення організації контролю за виконанням заходів, визначених енергоаудитом підприємств, і впро­вадження по підприємствах Укрза­лізниці нових енергозберігаючих проектів та технологій» підтверджу­вало правильність новації одеських залізничників.

Та важливо інше: на залізницях за вимогою часу створили відповід­ні структури, а одеські інспектори з енергозбереження, маючи за пле­чима вже напрацьований досвід, змогли надати практичну й методич­ну допомогу колегам у їх швидкому становленні.

Повну версію інтерв’ю читайте в журналі

«Українська залізниця» №2 (32) 2016