Наталя Лісневська: «Реформа медицини потребує адекватного фінансування й не може відбутися за один день, але вимагає постійної, кропіткої, згуртованої роботи»

Переглядів: 10.01.2018, 15:20

До структури філії «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» включено 8 клінічних лікарень, які надають якісні медичні послуги залізничникам та всім, хто до них звертається. Про особливості роботи філії в процесі реформування розповідає начальник філії Лісневська Наталя Олександрівна.

— Наталю Олександрівно, ска­жіть, будь ласка, як реформування залізниці вплинуло на діяльність філії «Центр охорони здоров’я»? Яке коло завдань покладено зараз на нову філію?

— У 2014 році було розпочато реорганізацію та корпоратизацію Укрзалізниці, у тому числі реоргані­зовано медичний підрозділ залізниці шляхом створення структури у фор­маті філії «Центр охорони здоров’я», яка включає 8 клінічних лікарень. Ще 3 медичні заклади, що увійшли до складу ПАТ «Укрзалізниця», на жаль, розташовані на непідконтрольній Україні території. Усі лікарні зберегли свій профіль та продовжують нада­вати медичні послуги в режимі забез­печення безпеки руху, включаючи широкий спектр профілактичних, діагностичних та лікувальних послуг медичного характеру.

— Чи зможуть обслуговуватися в залізничних лікарнях пацієнти, які не працюють на залізниці? Якщо так, то на яких умовах (чи в яких ви­падках)?

— Відповідно до чинного законо­давства, усі заклади охорони здоров’я філії «ЦОЗ» надають медичну допо­могу та специфічні медичні послуги всім бажаючим. На жаль, стаття 49 Конституції України, що гарантує без-коштовну медицину, застаріла у своє­му формулюванні, адже за лікування все одно хтось платить: або держава з наших податків, або ми самі через страхові компанії чи напряму.

Зі зміною підпорядкування та при­пиненням бюджетного фінансуван­ня залізничних лікарень будь-який громадянин може отримати квалі­фіковану послугу згідно з тарифами, затвердженими ПАТ «Укрзалізниця», або на умовах договору добровіль­ного медичного страхування.

— Скажіть, будь ласка, чи маєте Ви проблеми нестачі кваліфікованих медичних кадрів? Якщо так, яким чином Ви плануєте вирішувати це питання?

— Безумовно, можна говорити про нестачу кваліфікованих кадрів, і це напряму пов’язано з браком фінансу­вання медицини. Сьогодні вся галузь відчуває необхідність змін: медици­на, яка фінансується за залишковим принципом, медики, з яких тотально «зробили корупціонерів», пацієнти, які не отримують адекватних послуг, — це спільна проблема, яку необхідно вирі­шувати на рівні державної політики.

Ми повинні розуміти, що якісна медицина не може бути абсолютно безкоштовною, оскільки кваліфікова­ний спеціаліст має отримувати адек­ватну зарплатню, а достойні медичні послуги вимагають достойної опла­ти. Таким чином, додаткове залучен­ня висококваліфікованих медич­них кадрів до залізничних лікарень є питанням, яке можливо вирішити найближчим часом при стабільному фінансуванні та створенні конкурен­тоспроможних умов праці.

— Чи буде змінюватися в про­цесі реформування залізниці про­цедура проходження медогляду залізничників? Якщо так, то яким чином?

— Процедура проходження мед-огляду не буде й не може бути змі­нена, оскільки затверджена Мініс­терством охорони здоров’я на дер­жавному рівні. Зміниться, скоріше за все, організаційний підхід до здій-снення медичних оглядів. У зв’язку з тим, що в діючій структурі ЦОЗобмаль лікарень, для комфорту за­лізничників регіональні філії ПАТ «Укрзалізниця» укладатимуть дого-вори для проведення перед- та після­рейсових медоглядів із закладами охорони здоров’я комунальної влас­ності.

У зв’язку з виникненням питан­ня про закриття деяких здоров-пунктів (за відсутності фінансування з місцевих бюджетів), розглядається можливість поступового введення таких пунктів до структури дорож­ніх лікарень, які вже увійшли до ПАТ «Укрзалізниця». У подальшому на базі створеної мережі здоровпунктів можлива організація цехових лікар­ських дільниць, що дозволить збе­регти систему контролю за станом здоров’я та диспансеризацію заліз­ничників.

Хочу наголосити, що, незважа­ючи на суттєве скорочення мере­жі галузевих медичних закладів, забезпечення медичних аспектів безпеки залізничних перевезень є основним напрямком діяльності Центру охорони здоров’я, і жодні процеси реформування не мають впливати на якість процедури про­ходження медогляду працівниками залізниці.

— Літо — пора відпусток та від­починку. Наталю Олександрівно, скажіть, будь ласка, які заходи спрямовані на оздоровлення заліз­ничників на літній період?

— В Укрзалізниці залишились оздоровчі заклади, і профспілко­ві організації проводять кампанію з оздоровлення працівників Това­риства. Центр охорони здоров’я від­повідає за забезпечення медичного супроводу санаторно-курортних закладів ПАТ «Укрзалізниця». Ква­ліфіковані спеціалісти лікарень фі­лії здійснюють нагляд за здоров’ям залізничників, слідкують за дина­мікою розвитку хвороб і надають рекомендації щодо відповідного санаторно-курортного лікування. Медичні працівники філії постійно співпрацюють із спеціалістами лі­кувально-профілактичних закладів для організації ефективного оздо­ровлення та забезпечення якісного обслуговування працівників Укрза­лізниці.

— Чи допомагає в роботі Цент-ру охорони здоров’я сторінка у Facebook?

— Так, у сучасному світі суціль­ної інтеграції суспільства в ін-тернет-просторі соціальні ме­режі посідають значне місце се­ред засобів обміну інформацією. Facebook-сторінка — корисне джерело для зацікавлених осіб з оперативним висвітленням но­вин медичної та залізничної га­лузей, публікаціями актуальних рекомендацій працівникам ПАТ «Укрзалізниця» і не тільки.

До цього часу всі зусилля ЦОЗ були спрямовані на створення, ста­новлення та забезпечення нової структури медичних закладів Укр­залізниці. Тепер маємо можливість приділити належну увагу інфор­мативній складовій — фахівці філії працюють над розробкою нової концепції присутності організації в інформаційному просторі. Плану­ється також інтегрування в найпопу­лярніші соціальні мережі та запуск сайта філії.

— У якому напрямку, на Вашу думку, повинна розвиватися фі­лія «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця»?

— Діяльність філії спрямована, у першу чергу, на профілактичну складову медичного забезпечення, що відповідає європейській практиці та концепції розвитку медицини МОЗ України. Розвиток Центру охорони здоров’я, на мою думку, передба­чає насамперед підвищення якості та розширення спектра медичних послуг, які надають клінічні лікар­ні на залізничному транспорті. А це неможливо без модернізації, як тех­нічної (шляхом оновлення сучасного програмного забезпечення та облад­нання для діагностики та лікуван­ня), так і ментальної — усі ми маємо зрозуміти, що реформа медицини потребує адекватного фінансування й не може відбутися за один день, але вимагає постійної, кропіткої, згурто­ваної роботи.

— Наталю Олександрівно, і тра­диційне питання: Ваші побажання колегам-медикам та всім залізнич­никам.

— З любов’ю, натхненням та опти­мізмом сумлінно виконувати свої обов’язки, поважати колег, клієнтів. Самовдосконалюватися та покращу­вати світ навколо себе. Тільки таким чином, спільними зусиллями, ми досягнемо успіхів у реформуванні не тільки нашої залізниці, але й усієї країни.

«Українська залізниця» №8 (38) 2016