Олег Бунчуков:«Сучасні пристрої та технології – запорука підвищення ефективної діяльності господарства»

Переглядів: 15.05.2018, 11:58

Розробка та експлуатаційні випробування нових зразків сучасної техніки, перевірка в умовах експлуатації нових технологій є одним з пріоритетних напрямків діяльності департаменту, як органу управління.


Бунчуков Олег Анатольович, директор Департаменту автомати­ки та телекомунікацій ПАТ «Укрза­лізниця», знайшов час розповісти нашому виданню про чималі звер­шення, що, попри серйозні пробле­ми, вдалося втілити в життя в його господарстві, а також поділитися планами на майбутнє.

— Олеже Анатолійовичу, нара­зі триває реалізація виробничих планів на поточний рік. Проте оче­видно, що робота по модернізації наявної інфраструктури чи розбу-дові нових об‘єктів господарства сигналізації та зв‘язку великою мі­рою спирається на попередні здо­бутки. Розкажіть, будь-ласка, про те, чого вдалося досягти у 2017 році?

— Так, у 2017 році по господар­ствах сигналізації та зв’язку регіо­нальних філій ПАТ «Укрзалізниця» ви­конано кілька видів основних робіт.

Обладнано нові другі колії пе­регонів Розівка – Роз’їзд 376 км – Зачатівська пристроями напівавто­матичного блокування, виконано перемонтаж пристроїв автомати­ки ст. Розівка, Роз’їзду 376 км та ст. Зачатівська у зв’язку зі змінами колійного розвитку, побудовані нові пристрої переїзної автоматики переїздів 365 км, 366 км, 369 км та 379 км на напрямку Волноваха – Ко­миш-Зоря регіональної філії «Доне­цька залізниця» для забезпечення більшої пропускної спроможності дільниці.

Виконано роботи з прокладан­ня 86 км кабельних ліній зв’язку на заміну повітряної лінії на напрямку Ковель – Ізов – Держкордон регіо­нальної філії «Львівська залізниця» для забезпечення їхньої сумісності з запланованою електрифікацією зазначеного напрямку.

Впроваджено нові мікропроце­сорні пристрої електричної цен­тралізації стрілок та сигналів по станції Головашівка (11 стрілок) на­прямку Суми – Харків регіональної філії «Південна залізниця».

 

Для забезпечення надійності роботи пристроїв зв’язку та орга­нізації необхідних каналів переда­чі даних замінено повітряну лінію зв’язку на кабельну 27,7 км на діль­ниці Ромни – Блотниця напрямку Прилуки – Бахмач – Ромни регіо­нальної філії «Південна залізниця».

— Для забезпечення безпеки руху та надійності пристроїв заліз­ничної автоматики замінено фізич­но зношені пристрої електричної централізації стрілок та сигналів ЕЦ-1 станції Нижньодніпровськ-Вузол (26 стрілок) та поста 194 км (1 стрілка) регіональної філії «При-дніпровська залізниця» 1952 року введення в експлуатацію на сучасні мікропроцесорні системи станцій­ної централізації.

— Для забезпечення надійності роботи пристроїв зв’язку та авто­матичного блокування напрямку Павлоград – Покровськ збудовано кабельну лінію зв’язку на заміну іс­нуючої, фізично зношеної повітря­ної лінії на дільниці Павлоград – Слов’янка (46 км) регіональної філії «Придніпровська залізниця».

— Для забезпечення надійнос­ті роботи пристроїв зв’язку та за­безпечення інформаційних систем залізничного транспорту цифро­вими каналами передачі даних виконано будівництво кабельної лінії зв’язку з прокладанням во­локонно-оптичної лінії на заміну повітряних ліній зв’язку напрямку Сіверськ – Ниркове – Комишуваха – Попасна (43 км) регіональної фі­лії «Донецька залізниця». А також завершені розпочаті у 2016 році роботи з будівництва волоконно-оптичної лінії зв’язку, здійснено за­дувку в прокладену захисну трубку та монтаж волоконно-оптичного кабелю, на дільниці Волноваха – Комиш-Зоря (84 км) регіональної філії «Донецька залізниця».

— Збудовано кабельну лінію зв’язку на заміну існуючої, фізично зношеної повітряної лінії на діль­ниці Вікторія – Закупне (7,1 км) ре­гіональної філії «Південно-Західна залізниця».

— Впроваджено сучасні циф­рові системи комутації на замі­ну фізично та морально застарі­лих автоматичних телефонних станцій по станціях: Слов’янськ і Маріуполь регіональної філії «До­нецька залізниця», Івано-Фран­ківськ регіональної філії «Львівська залізниця», Христинівка регіональ­ної філії «Одеська залізниця» та Чернігів регіональної філії «Пів­денно-Західна залізниця».

— Завершено роботи з модерні­зації фізично зношених пристроїв електричної централізації стрілок та сигналів по станції Миколаєве (10 стрілок) регіональної філії «Одесь­ка залізниця», котрі були введені в експлуатацію ще 1966 року.

— Здійснено модернізацію сис­теми керування цифровою транс-портною мережею зв’язку (SDH) ПАТ «Укрзалізниця», що забезпечило централізоване керування та конт-роль за всіма існуючими елемента­ми мережі, єдиний облік, діагнос­тику та прогнозування роботи об­ладнання, перспективу можливості здійснення керування новим теле­комунікаційним обладнанням SDH.

— У 2017 році план по капі­тальним інвестиціям виконано на 71%, а план по капітальному ре­монту основних засобів на 80,2%. Олеже Анатолійовичу, поділіться, що завадило показати кращий результат?

— У зв’язку з блокуванням про­цедур відкритих торгів централізо­ваної закупівлі товаро-матеріаль­них ресурсів, які спостерігалися впродовж першого півріччя 2017 року, практично було відсутнє постачання необхідних для вико­нання робіт матеріалів та облад­нання, що стримувало виконання запланованих робіт. Практично по багатьох об’єктах приходилося на­долужувати відставання від запла­нованих термінів.

Крім того, планом капітальних інвестицій по господарству сигна­лізації та зв’язку регіональної філії «Придніпровської залізниці» було передбачено фінансування виконан­ня робіт з будівництва волоконно-оптичної лінії зв’язку на дільниці Запоріжжя ІІ – Комиш-Зоря, але ви­значений за результатами проведе­ної тендерної процедури закупівлі послуг з виконання будівельних робіт переможець так і не присту­пив до їх виконання. Роботи, що становили майже 16% від річного плану по господарству, залишили­ся не виконаними.

Також, по плану капітального ре­монту залишилися не реалізовани­ми роботи з капітального ремонту вагонних уповільнювачів, виконан­ня яких передбачалося сторонніми організаціями.

— Порівняно з 2016 роком у 2017 році по господарству сиг­налізації та зв‘язку ПАТ «Укрзаліз­ниця» допущена менша кількість транспортних подій, як би ви їх охарактеризували? За рахунок чого, на вашу думку, відбулося зменшення?

— Фізичний знос основних засо­бів господарства, пов’язаних з управ­лінням та забезпеченням безпеки руху поїздів, сягнув понад 64%, що призводить до збільшення загаль­ної кількості відмов пристроїв та затримок у русі.

Крім того відстежується постій­не зростання кількості втручань сторонніх осіб в роботу пристроїв, зіпсування та розкрадання еле­ментів інфраструктури. На цьому тлі зменшення по господарству кількості допущених інцидентів з 12 у 2016 році до 10 у 2017 році є значним досягненням, і в першу чергу за рахунок оперативних дій та самовідданості фахівців госпо­дарства сигналізації та зв’язку щодо усунення відмов пристроїв та відновлення їхньої роботи після крадіжок. Не на останньому міс­ці і виконання технічних заходи з підвищення надійності роботи пристроїв та реалізація Програми впровадження технічних засобів безпеки руху, вдосконалення тех­нології обслуговування пристроїв.

— У 2017 році за результатами відкритих торгів було створено єдину мобільну корпорацію з ТОВ «Лайфселл», як би ви оцінили еко­номічну та технологічну доціль­ність прийнятого рішення?

— У 2017 році за результатами відкритих торгів було створено єдину мобільну корпорацію з ТОВ «Лайфселл», яка об’єднала пере­важну більшість працівників, що за­безпечуються службовим мобіль­ним зв’язком.

На основі цієї корпоративної ме­режі вперше впроваджено функцію безкоштовних дзвінків між усіма службовими телефонами фіксова­ного зв’язку та мобільними абонен­тами, що в свою чергу дозволило значно зекономити кошти необхід­ні для отримання послуг мобільно­го зв’язку.

Ці масштабні удосконалення створили телекомунікаційну плат­форму для необмеженої взаємодії усіх господарств і вертикалей галузі.

Крім того, для реалізації в усіх філіях єдиної політики щодо послуг мобільних мереж розроблено та введено в дію Порядок користу­вання корпоративним мобільним зв’язком ПАТ «Укрзалізниця».

— Які проблемні зони у сфе­рі телекомунікації викликали чи продовжують викликати особли­ву увагу з боку вашого Департа­менту?

— З метою розвитку власної телекомунікаційної мережі, на­приклад, у 2017 році оптимізова­но ліцензійну діяльність в частині дублювання регіонами надання телекомунікаційних послуг, яке ви­никло після створення товариства із окремих підприємства залізнич­ного транспорту. Отримані доз­воли на використання номерного ресурсу для подальшої організації взаємного з’єднання мережі ПАТ «Укрзалізниця» з телефонною ме­режею загального користування, що підвищило доходи від надання телекомунікаційних послуг і забез­печило єдині вигідні умови надання взаємних послуг з іншими операто­рами телекомунікацій. Створено єдиний класифікатор послуг госпо­дарства зв’язку, велася робота із усунення порушень, які допущено залізницями до 2015 року.

За підсумками роботи господар­ства сигналізації та зв’язку у 2017 році оператором ПАТ «Укрзалізниця» досягнуто встановлених у державі рівнів показників якості телекомуні­каційних послуг, які в порівнянні із 2016 роком значно зросли.

З іншого боку, через брак фінан­сування лишаються невирішеними питання щодо можливості повно­цінного розвитку власної телеко­мунікаційної мережі. Оновлення телекомунікаційного обладнання дозволить гідно конкурувати з ін­шими операторами на ринку теле­комунікаційних послуг та підвищи­ти доходи від надання послуг.

— Розкажіть, будь ласка, док-ладніше про діяльність вашого департаменту у напрямку випро­бувань та впровадження нової техніки та сучасних технологій. З якими проблемами стикаються ваші колеги в першу чергу?

— Розробка та експлуатаційні ви­пробування нових зразків сучасної техніки, перевірка в умовах експлуа­тації нових технологій є одним з прі­оритетних напрямків діяльності де­партаменту, як органу управління, що відповідає за технічну політику в господарстві. Так в господарстві в минулому році:

— на дільниці Київ-Дніпровсь-кий – Київ-Петрівка – Борщагівка регіональної філії «Південно-За­хідна залізниця» розпочато тес­тування цифрового радіозв’язку стандарту DMR на базі телекомуні­каційного обладнання виробниц-тва компанії «Motorola Solutions» з метою перевірки відповідності технології та обладнання вимогам технологічного радіозв’язку заліз­ничного транспорту України. У разі позитивних результатів випробу­вань, дана технологія дозволить поступово проводити роботи із заміни аналогових радіостанцій на обладнання цифрового радіо-зв’язку стандарту DMR, що може працювати як в аналоговій, так і в цифровій мережі;

— забезпечено проведення екс-плуатаційних випробувань телеко­мунікаційного обладнання техно­логії широкосмугового безпрово­дового доступу McWill на полігоні залізничного вузла станції Мико­лаїв регіональної філії «Одеська за­лізниця В ході випробувань побу­довано дослідну ділянку зв’язку та передачі даних;

— спільно з ПАТ «Тернопільсь-кий радіозавод «Оріон» проведено експлуатаційні випробування архі­ваторів переговорів, що вмонтова­ні в корпус модернізованих радіо-станцій поїзного радіозв’язку КХ/УКХ діапазонів «Оріон РВ-4М», які за результатами випробувань доз­волено до застосування на залізни­цях України;

— Департаментом автоматики та телекомунікацій проведено знач­ну роботу та отримано позитивне рі­шення Національної комісії, що здій-снює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, в питанні подовження дозволу експлуатації за­старілих радіостанцій з кроком сітки частот 25 кГц з обмеженням строку до 01.12.2022. Це рішення дозволи­ло відтермінувати виконання заміни близько 3000 радіостанцій до кінця 2017 року та у разі позитивних ви­пробувань цифрового радіозв’язку стандарту DMR забезпечити їх замі­ну на сучасні цифрові радіостанції, що працюють в аналоговій мережі;

— за результатами експлуатацій­них випробувань дозволено до за­стосування на регіональних філіях ПАТ «Укрзалізниця»:

 • діелектричні бруси у складі ав­томатичних шлагбаумів АШ-06 виробництва ТОВ «Світлофори»;
 • світлофорні залізобетонні щогли типів ЩСВ-8 та ЩСВ-10 вироб­ництва ПрАТ «Гніванський завод СЗБ»;

 • реле імпульсні безконтактні ІМШ-1700Е виробництва ПП НВП «ЗТЗА», м. Львів;
  • колійні та сигнальні трансформа­тори виробництва ПрАТ «СНВО «Імпульс», м. Сєвєродонецьк та ТОВ НВО «Трансавтоматика», м. Дніпро;
  • кабельні муфти та колійні ящики з високоміцного діелектричного негорючого пластика, світлоді­одні комутаторні лампи вироб­ництва ТОВ НВО «Трансавтома­тика», м. Дніпро;
  • кодові колійні трансмітери та генератори колійні універсальні виробництва ТОВ НКП «Укртранс-сигнал», м. Харків;
  • вироби з високоміцного діелек­тричного негорючого SMC-ма­теріалу виробництва СЗАТ «ЛИ­ПЛАСТ-СПб», м. Ліда, Республіка Білорусь;

  — встановлено в дослідну екс­плуатацію:

  • мікропроцесорну систему диспет­черської централізації та апарату­ру дистанційного температурного контролю буксових вузлів рухо­мого залізничного складу АКРО-Б виробництва ПрАТ «СНВО «Ім­пульс», м. Сєвєродонецьк;
  • світлодіодні світлофорні лампи виробництва ТОВ НВО «Транс-автоматика», м. Дніпро;
  • реєстратори напруг фідерів жи­влення пристроїв СЦБ і зв’язку, а також індикатори зусилля на­тискання гальмівних шин і зусил­ля фрикційного зчеплення ви­робництва ТзОВ «НВП «Мастак», м. Золочів;

трансформатори і реактори ви­робництва ПП НВП «ЗТЗА», м. Львів;

 • польове обладнання з високо­міцного діелектричного него­рючого SMC-матеріалу (карли­ковий і щогловий світлофори, кабельна муфта, колійний ящик) виробництва ТОВ «ЛІПЛАСТ УКРАЇНА», м. Київ;
 • вагонні уповільнювачі вироб­ництва ВАТ «Гомельський ЭТЗ» та СЗАТ «Електромеханічний за­вод» Молодечно, Республіка Бі­лорусь.

— розпочаті експлуатаційні ви­пробування телекомунікаційного обладнання цифрового радіозв’яз­ку стандарту DMR Tir II виробництва компанії Hytera Communications Corp., Ltd.

У 2017 році Департаментом було організовано та проведено в м. Оде­са міжнародну науково-практичну конференцію на тему: «Впрова­дження перспективних мікропро­цесорних систем залізничної авто­матики та засобів телекомунікацій на базі цифровізації», під час якої було представлено новітні рішен­ня для залізничного транспорту та продемонстровано зразки облад­нання. В роботі конференції взяли участь фахівці ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій, проект-них організацій, профільних ви­щих навчальних закладів, вироб­ники та постачальники обладнан­ня, що впроваджується для потреб інфраструктури залізничного тран­спорту.

— І, насамкінець, Олеже Ана­толійовичу, які завдання перед собою на 2018 рік ставить ваше господарство?

— Основними пріоритетними напрямками розвитку на 2018 рік є в першу чергу виконання по господарству програм та заходів, пов’язаних із забезпеченням без­пеки руху поїздів, а саме:

— Програми впровадження технічних засобів безпеки руху в структурі ПАТ «Укрзалізниця» у 2014 – 2018 роках;

— Організаційно-технічних за­ходів Департаменту автоматики та телекомунікацій з підвищення безпеки руху поїздів, надійності дії пристроїв СЦБ та зв’язку;

— Програми модернізації та встановлення засобів автоматич­ного контролю технічного стану ру­хомого складу ПАТ «Укрзалізниця» на 2016 – 2020 роки.

На поточний рік заплановано наступні основні роботи з капіталь­ного будівництва та модернізації об’єктів інфраструктури:

— модернізація пристроїв за­лізничної автоматики та зв’язку на дільницях електрифікації Потоки – Золотнишине регіональної філії «Південна залізниця» та Ковель – Ізов – Держкордон регіональної філії «Львівська залізниця»;

— будівництво нових пристроїв автоматики та зв’язку при віднов­ленні роз’їзду 327 км дільниці По­логи – Комиш-Зоря регіональної фі­лії «Придніпровська залізниця», що пов’язано з підвищення пропускної здатності напрямку;

— будівництво кабельних ме­реж на заміну фізично зношених повітряних ліній: Попасна – Свато­ве регіональної філії «Донецька за­лізниця», Запоріжжя – Комиш-Зоря регіональної філії «Придніпровська залізниця», Блотниця – Бахмач ре­гіональної філії «Південна залізни­ця», Кам’яниця – Сянки регіональ­ної філії «Львівська залізниця»;

— реконструкція фізично зно­шених пристроїв електричної централізації стрілок та сигналів станції Козятин регіональної філії «Південно-Західна залізниця»;

— заміна фізично зношених АТС станції Волноваха регіональної фі­лії «Донецька залізниця», станцій Черкаси та Кропивницький регіо­нальної філії «Одеська залізниця»;

— технічне переоснащення тех­нологічного радіозв’язку на діль­ниці Київ – Миронівка регіональної філії «Південно-Західна залізниця»;

— впровадження першої черги відеоконференцзв’язку ПАТ «Укр­залізниця».

— Дякую за серйозну і відверту бесіду. Сподіваюся почути про ре­алізацію ваших планів на початку наступного року.

— Гаразд. Домовилися.