Сергій Панченко : «Головне завдання університету — допомога в працевлаштуванні випускників»

Переглядів: 29.11.2017, 10:24

Про підготовку фахівців, цілі й завдання, які сьогодні стоять перед Українським державним університетом залізничного транс- порту, ми спілкувалися з ректором університету Панченком Сергієм Во- лодимировичем.

— Сергію Володимировичу, у 2015 році Ваш навчальний заклад одержав статус університету. Які досягнення в роботі дозволили під- вищити його статус?

— Український державний уні- верситет залізничного транспорту є правонаступником Харківського ін- ституту інженерів залізничного тран- спорту, заснованого ще в 1930 році. У 1993 році інститут було акре- дитовано Державною акредитацій- ною комісією Міносвіти України в повному обсязі за IV рівнем акре- дитації зі зміною статусу й назви на «Харківська державна академія за- лізничного транспорту». У 2001 році навчальний заклад отримав назву «Українська державна академія за- лізничного транспорту» (УкрДАЗТ), а з квітня 2015 року навчальний за- клад має назву Український держав- ний університет залізничного тран- спорту. За 85-річну історію університет підготував понад 70 тис. спеціаліс- тів для залізничного транспорту, транспортного будівництва та інших галузей народного господарства й економіки. Серед випускників уні- верситету — міністри, заступники міністрів, керівники Укрзалізниці, великих підприємств, начальники залізниць, а також державні діячі. Понад 160 докторів наук є вихован- цями університету. Навчальну інфраструктуру універ- ситету складають 5 факультетів, нав- чально-науковий центр гуманітарної освіти, 35 кафедр, у т. ч. 19 випускових, Краснолиманська філія, Науково- навчальний інститут перепідготов- ки і підвищення кваліфікації кадрів (ННІППК). Кафедри мають спеціалізовані ла- бораторії для проведення лабора- торних занять за всіма професійно- орієнтованими та спеціальними дисциплінами, обладнані відповід- ним технічним оснащенням із фаху, мікропроцесорними пристроями — програмованими мікроконтролерами, сучасними стандартними контрольно- вимірювальними приладами. Крім того, університет має 14 філій кафедр на підприємствах Південної залізниці, Харківського метрополі- тену, науково-виробничих об’єднань і банків. Навчальний процес в університеті реалізується кваліфікованим скла- дом науково-педагогічних праців- ників, який налічує 485 штатних ви- кладачів. Серед викладачів закладу більше 70% мають наукові ступені, у т. ч. 11% докторів наук, професорів. Із 35 кафедр університету 27 очолю- ють доктори наук, професори. Серед викладачів університету — чотири лауреати Державних премій, 38 ака- деміків і членів-кореспондентів галу- зевих академій України та інших країн, понад 70 співробітників мають звання почесного залізничника. УкрДУЗТ є політехнічним вищим навчальним закладом IV рівня акре- дитації, структура спеціальностей якого відбиває структуру залізнич- ного транспорту. На сьогодні уні- верситет готує фахівців із 20 спе- ціальностей, 17 напрямів підготовки, 11 галузей знань. Із 20 спеціальнос- тей — 18 акредитовано за ІV рівнем (90% спеціальностей університету).

— Статус університету вимагає від навчального закладу підготов- ки фахівців із багатьох напрямків. Як проходить процес ліцензування та акредитації?

— Процес ліцензування та акре- дитації став в університеті фактично безперервним. Так, у 2013–2014 нав- чальному році ми ліцензували но- вий напрям підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економі- ка праці» та отримали ліцензії на під- готовку магістрів за спеціальностями 8.0305701 «Маркетинг» і 8.18010016 «Бізнес-адміністрування». Спеціаль- ності 7.05090302 «Спеціалізовані комп’ютерні системи» пройшли про- цедуру збільшення ліцензованого обсягу (відкриття ліцензованого об- сягу за заочною формою навчання). Були акредитовані в поточному році три спеціальності з підготовки магістрів 8.0306104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.05010203 «Спеціалізовані комп’ю- терні системи» та 8.05090302 «Телеко- мунікаційні системи та мережі». Таким чином, ми маємо ліцензова- них напрямів підготовки бакалаврів 20, з яких 18 акредитовано; 18 спе- ціальностей, з яких 18 акредитовано, та 19 спеціальностей підготовки магі- стрів, з яких 17 акредитовано, тобто 90% спеціальностей акредитовано за IV рівнем. Завдання на цей рік — переакре- дитація напряму 6.050702 «Електро- механіка», спеціальностей 7.05070202, 8.05070202 «Електричні системи та комплекси транспортних засобів» і спеціальності 7.18010010, 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифіка- ція». Акредитовано напрям підготовки 6.070107 «Системи забезпечення руху поїздів».

Повну версію інтерв’ю читайте в журналі «Українські залізниці» №5-6 (23-24)