Спільна заява Наглядової ради та правління АТ «Укрзалізниця»

Залізничні новини Переглядів: 31.03.2021, 16:18

Найважливішим для нас у наданні наших послуг є безпека пасажирів і працівників. Прикра аварія, пов’язана зі сходженням нашого пасажирського поїзда з рейок, що сталася в понеділок, не призвела до серйозних травм чи загибелі людей. Причину цієї аварії буде розслідувано, встановлено та вжито всіх необхідних заходів для запобігання таким аваріям у майбутньому. Кожен може бути цілком упевненим у добросовісності цього процесу. Ми глибоко шкодуємо про спричинені цією аварією страждання всіх, хто був причетний до неї, і висловлюємо наші щирі вибачення.

АТ «Укрзалізниця» є наріжним каменем економічної інфраструктури України та необхідною для її зростання та процвітання. Правління та Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» працюють, приймають усі необхідні рішення та вживають заходів, у повній мірі усвідомлюючи велику відповідальність, пов’язану з їхньою функцією.

Найближчим часом виконавче керівництво АТ «Укрзалізниця» посилить свою увагу на забезпеченні фінансової та операційної стабільності як своєму головному пріоритеті. Щойно це буде забезпечено, Наглядова рада приступить до вибору нового постійного голови правління. Паралельно з цим, посилена увага та контроль керівництва будуть спрямовані також на стратегічне мислення та планування.

Беручи до уваги наданий мандат і стратегічний план, затверджений Акціонером, тобто Урядом України, Наглядова рада та правління рішуче та непохитно налаштовані на швидке впровадження галузевих реформ, як це визначено в довгостроковій Стратегії Товариства. Як один із ключових елементів, розділення вантажної та пасажирської вертикалей буде націлене на забезпечення як прозорих і конкурентних цін, так і на покращення послуг. Обидві структурні одиниці будуть розроблені таким чином, щоб залишитися важливими учасниками на рівних умовах лібералізованих ринків, не обтяженими перехресним субсидіюванням збиткових пасажирських послуг за рахунок вантажних перевезень. Це відокремлення буде здійснено відповідно до ретельно розробленого, повністю доопрацьованого та узгодженого плану реалізації, що стосується всіх компонентів АТ «Укрзалізниця» і всього залізничного сектору.

Ці реформи закріплені в зобов’язаннях України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і передбачають лібералізований і конкурентний ринок залізничних перевезень. Основою для остаточного проєкту сектору та розділеної структури АТ «Укрзалізниця» є важливі кроки, які потрібно зробити. У досягненні цієї кінцевої мети АТ «Укрзалізниця» і весь ринок залізничних перевезень залежать від своєчасного затвердження регуляторних і законодавчих реформ.

Ці кроки включають необхідні та значно відкладені реформи щодо тарифів на вантажні перевезення, визначення та механізми компенсації за надання громадських послуг (PSO) у сфері пасажирських перевезень і сприяють оптимізації людських та інших ресурсів задля забезпечення можливості формувати відповідність цілям АТ «Укрзалізниця». Наглядова рада та правління будуть тісно співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами над цими реформами.

Правління та Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» незмінно налаштовані на жорстку боротьбу з корупцією, на покращення якості та надійності послуг, ефективності та конкурентоспроможності цін, а також задоволеності працівників.

За підтримки Міністерства інфраструктури, Акціонера та інших ключових зацікавлених сторін АТ «Укрзалізниця» зможе міцно закріпити свою фінансову стабільність та операційну життєздатність, надаючи покращені послуги на благо людей та економіки України.

 

Joint statement by the Supervisory and the Management Boards of JSC Ukrzalyznytsia

The most important thing for us in the provision of our services is the safety of our passengers and employees. Thank God, the unfortunate derailment accident of our passenger train that took place on Monday did not result in any serious injury or loss of life. The cause of this accident will be investigated, identified and all necessary measures will be taken to preclude any such accidents from happening in the future. Everyone can have full trust in the integrity of this process. We deeply regret the distress caused by this accident to all those who were involved and extend our sincere apologies.

Ukrzaliznytsia is a cornerstone of Ukraine’s economic infrastructure and essential for its growth and prosperity. The Management and Supervisory Boards of Ukrzaliznytsia work, and take all necessary decisions and actions in full recognition of the weight of responsibility associated with this role.

For the immediate future, the executive leadership of Ukrzaliznytsia will be intensifying its focus on ensuring financial and operational stability as its foremost priority. Once this is assured, the Supervisory Board will proceed to the selection of a new permanent Chairman of the Management Board. In parallel with this, also strategic thinking and planning will receive increased management attention and supervisory oversight.

Taking account of the mandate assigned and the strategic plan approved by the Shareholder, i.e. the Government of Ukraine, the Supervisory and Management Boards are fully and irreversibly committed to a speedy implementation of sectoral reforms as set out in the Company’s long-term strategy. As one of the key elements, the Unbundling of Cargo and Passenger operations will target providing both transparent and competitive pricing and improved services. Both operations will be designed towards remaining significant participants in a level playing field of liberalised markets, unburdened with cross subsidisation of loss making passenger services from cargo operations. This Unbundling will be executed under a carefully designed, fully fleshed out and coherent implementation plan, addressing all the different components of Ukrzalyznytsia and the entirety of the railway sector.

These reforms are enshrined in Ukraine’s commitments under the Association Agreement with The European Union and envision a liberalized and competitive rail transportation market. As foundations for this ultimate design of the sector and the unbundled architecture of Ukrzaliznytsia, there are important stepping stones that need to put in place. Ukrzaliznytisa and the whole rail transportation market depend on timely approval of regulatory and legislative reforms in order to arrive at this ultimate goal.

These steps include the necessary and much delayed reforms for Cargo Tariffs, definition and mechanisms of compensation for the Public Service Obligation involved in the provision of passenger transportation and facilitating the optimisation of human and other resources to allow the shaping of a fit for purpose Ukrzaliznytsia. The Supervisory and Management Boards will work closely with all stakeholders towards these reforms.

Ukrzaliznytisia’s Management and Supervisory Boards remain committed to rigorously fight corruption and to improve service quality and reliability, efficiency and competitive pricing as well as employee satisfaction.

Together with the support of the Ministry of Infrastructure, the Shareholder and other key stakeholders  Ukrzaliznytsia will be able to firmly anchor its financially stability and operational viability,  providing improved services for the benefit of the people and the economy of Ukraine.