АТ «Українська залізниця» публікує консолідовану фінансову звітність за 2020 рік

Залізничні новини Переглядів: 9.04.2021, 14:42

Товариством опубліковано консолідовану фінансову звітність за 2020 рік

Ключовою подією 2020 року відзначено пандемію коронавірусної інфекції (COVID-19) та наслідки, які відчувають економіки країн та світова економіка в цілому. Карантинні обмеження значно вплинули на рівень економічної активності підприємств. Деякі із запроваджених заходів мали безпосередній вплив на діяльність АТ «Укрзалізниця», зокрема, тимчасово припинялися залізничні пасажирські перевезення за всіма видами сполучення. Незважаючи на зупинку пасажирського та зниження надходжень від вантажного сегменту бізнесу, товариством докладено максимальних зусиль задля забезпечення сталого, безперервного перевізного процесу вантажних перевезень та підтримки реального сектору економіки країни.

Товариством запроваджені та активно реалізуються заходи з оптимізації бізнес-процесів та жорсткої економії: фокус на критично важливі напрямки (капітальний ремонт локомотивів, вантажних вагонів та електрифікація ділянок інфраструктури), проведено пріоритизацію основних витрат товариства, оптимізовано операційні витрати.

На результат АТ «Укрзалізниця» значно вплинуло зниження доходів від вантажних та пасажирських перевезень у порівнянні з 2019 роком на 10,3% та 58,3% відповідно, а також значне коливання курсових різниць, внаслідок чого отримано чистий збиток від курсових різниць у розмірі 5,5 млрд грн проти 4,3 млрд грн чистого прибутку у 2019 році. За підсумками 2020 року АТ «Укрзалізниця» отримано чистий збиток у розмірі 11,9 млрд грн. Збитковий результат отримано внаслідок одночасного впливу на галузь цілої низки негативних факторів, викликаних поширенням пандемії COVID-19.

Зокрема заходи, які активно вживаються починаючи з березня 2020 року для запобігання поширенню пандемії призвели до зниження попиту на перевезення вантажів, призупинення пасажирських перевезень та відповідно зниження надходжень товариства. Управлінський персонал АТ «Укрзалізниця» й надалі розробляє заходи, покликані покращити фінансові показники та якомога швидше забезпечити відновлення товариства від наслідків впливу COVID-19: ініційовано зміни до системи тарифоутворення, зниження податкового навантаження, отримання додаткових надходжень грошових коштів за рахунок оптимізації непрофільних активів.

Ознайомитись зі звітністю можна за посиланням.

 

JSC “Ukrainian Railways” publishes its Consolidated Financial Statements for 2020
The Company has published consolidated financial statements for 2020

The key event of 2020 was the pandemic of coronavirus infection (COVID-19) and the consequences felt by economies and the world economy. Quarantine restrictions significantly affected the level of economic activity of enterprises. Some of the introduced measures had a direct impact on the activities of JSC “Ukrainian Railways”, in particular, all types of railway passenger traffic were temporarily suspended. Despite the suspension of passenger transportation and a decrease in revenues from the cargo segment of the business, the Company has made every effort to ensure a continuous cargo transportation process and to support the real sector of the country’s economy.

The Company introduced and is actively implementing measures to optimize business processes and austerity, focusing on critical areas (overhaul of locomotives, freight cars, and electrification of infrastructure); the Company’s main costs were prioritized and operating costs were optimized.

The result of JSC “Ukrainian Railways” was affected by the decrease in revenues from freight and passenger transportation by 10.3% and 58.3% respectively compared to 2019. Also, significant fluctuations in exchange rate differences, resulting in a net loss from exchange rate differences of UAH 5.5 billion against a net profit of UAH 4.3 billion in 2019. According to the results of 2020, JSC “Ukrainian Railways” received a net loss of UAH 11.9 billion. The loss was due to the simultaneous impact on the railway sector of a number of negative factors caused by COVID-19 pandemic.

In particular, measures that have been actively taken since March 2020 to prevent the spread of the pandemic caused reduce of demand for freight transportation, passenger traffic suspension and thus decrease in revenues. Management staff of JSC “Ukrainian Railways” continues to develop measures to improve financial performance and to ensure the recovery of the Company from the effects of COVID-19 as soon as possible. These include initiating changes to the tariff system, reducing the tax burden, receiving additional cash by means of optimization of non-core assets.

The financial statements are available at the following link.