До уваги партнерів, клієнтів та контрагентів АТ «Укрзалізниця»

Залізничні новини Переглядів: 1.03.2022, 17:45

Керівникам підприємств, установ, організацій – контрагентам та партнерам – ПОВІДОМЛЕННЯ про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на всій території України починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан строком на 30 діб.

Частиною другою статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» визначено, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України тощо.

Таким чином, інтервенція Російської Федерації в Україні, військові дії на території України та запровадження військового стану є форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), які унеможливлюють виконувати (своєчасно виконувати) АТ «Укрзалізниця» свої зобов’язання, строк виконання яких настав.

Також Торгово-промисловою палатою України (ТПП України) повідомленням від 28.02.2022 № 2024/02.1-7.1 (копія додається) засвідчено настання форс-мажорних обставини з 24 лютого 2022 року і до їх офіційного завершення (обставини непереборної сили), а саме військову агресію Російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

У зв’язку з цим Торгово-промислова палата України підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року і до офіційного їх закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності або фізичних осіб по договору, окремим податковим чи іншим зобов’язанням (обов’язком), виконання якого (яких) настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких (якого) стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс мажорних обставин (обставин непереборної сили). Зважаючи на вищезазначене, АТ «Укрзалізниця» повідомляє всіх клієнтів, контрагентів та партнерів Товариства за укладеними договорами (угодами) про настання з 24.02.2022 для АТ «Укрзалізниця» обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які об’єктивно можуть унеможливити належне та своєчасне виконання зобов’язань, передбачених умовами укладених договорів (контрактів, угод тощо).